FV Faktura VAT darmowa (zgodna z KSeF)

Druk FV Faktura VAT darmowa (zgodna z KSeF)

4.0(1)
10 716
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się FV

Darmowa faktura VAT KSeF dokumentuje sprzedaż towarów lub usług dokonywaną przez płatnika VAT na rzecz innego płatnika VAT. Podatek liczony jest od wartości towaru lub usługi i dodawany ostatecznie do jej wartości. Kwoty podatku wykazuje się w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (do pełnych groszy). Końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza. Faktura powinna być potwierdzeniem faktycznie przeprowadzonych przez podatnika czynności.

Podatnik jest zobowiązany wystawić fakturę VAT, aby udokumentować:

 • sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika (podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze) lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem,

 • sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż podatnik VAT, podatku od wartości dodanej lub podatku o innym charakterze,

 • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany powyżej,

 • otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności opodatkowanych, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 - czyli w terminie wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu płatności, z tytułu określonych w nim czynności, m.in. świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175 załącznika nr 3 do ustawy o VAT (usługi porządkowe, dot. nieczystości i sprzątania itp.), najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej.

Podatnik nie ma obowiązku wystawienia faktury VAT, jeżeli sprzedaż jest zwolniona od podatku podmiotowo (113 ust. 1 i 9) lub przedmiotowo (art. 43, 82 ust. 3). W takiej sytuacji może wystawić rachunek lub zaniechać wystawiania dokumentu.

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 • czynności opodatkowane oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4 (o których była mowa powyżej) - jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ogólnego obowiązku ich wystawiania,

 • sprzedaż zwolnioną podmiotowo lub przedmiotowo (nie dotyczy rolnika ryczałtowego wystawiającego faktury w związku z czynnościami wykonywanymi na zasadzie VAT-RR),

jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Możliwe jest wystawianie faktury zbiorczej, dotyczącej wielu czynności dokonywanych w danym miesiącu.

Faktury wystawia się w następujących terminach:

 • standardowym - nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę,

 • 30 dni od dnia wykonania usług usługi budowlane i budowlano montażowe,

 • 60 dni od wydania towarów dostawa książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,

 • 90 dni od wykonania usług – drukowanie książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,

 • 120 dni od pierwszego dnia wydania towarów – gdy przewidywane jest rozliczenie zwrotów wydawnictw.

Możliwe jest również wystawianie faktur przed wykonaniem czynności, nie wcześniej niż 30 dnia przed:

 • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,

 • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Wyjątki od tej zasady dotyczą faktur dokumentujących czynności wykonywanych w okresach rozliczeniowych.

W przypadkach faktur wystawianych na żądanie nabywcy, fakturę wystawia się:

 • w terminach wskazanych powyżej (do 15 następnego miesiąca lub 30, 60, 90, 120 dnia od danej czynności) - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty,

 • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie tego miesiąca.

Aplikacja umożliwia wystawienie korekty Faktury VAT KSeF.

Więcej informacji na temat metod wystawiania faktur w systemie KSeF, zasad ich archiwizacji oraz obrotu nimi znajdziesz w naszym poradniku e-faktury KSeF.

Podstawa prawna

Art. 106a - 106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.