Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Państwowa Inspekcja Pracy druki do wypełnienia

OZ Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.01.2024r.)
Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw.oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca
0
5936
PRUPWE Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego przez pracownika
Wypowiedzenie umowy o pracę, w przypadku której wyłączną rozwiązania umowy jest osiągnięcie wieku emerytalnego jest naruszeniem podstawowych uprawnień pracowniczych, w szczególności dyskryminacją pracownika ze względu na wiek. Rozwiązanie umowy ze względu na osiągnięcie wieku eme
4.0
2458
WOWU Wezwanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie
W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych dla sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja może przeprowadzać czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośred
0
1831
UdUK Upoważnienie do udziału w kontroli
Wzór formularza został określony w Zarządzeniu nr 16/07 Głównego Inspektora Pracy z dnia 22 listopada 2007 r. Na upoważnieniu należy podać: miejscowość i datę, oznaczenie jednostki organizacyjnej, numer upoważnienia, dane uczestnika kontroli (nazwisko, imię, stanowisko słu
0
1703
DoUKU Decyzja o umorzeniu kosztów upomnienia
Na podstawie art. 55 i art. 56 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego Inspektor Pracy może postanowić umorzyć koszty upomnienia. Od decyzji
1.0
1597
KZJL Karta zgłoszenia Jednostki Lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem - do Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy
Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i
0
1354
KZP Karta zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem - do Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy
Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i
4.0
1131
UWdWO Upomnienie wzywające do wykonania obowiązków wynikających z nakazu
W wyniku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy może zostać nałożony na pracodawcę nakaz płatniczy lub usunięcie nieprawidłowości. W przypadku braku realizacji nakazów płatniczych lub nakazów usunięcia nieprawidłowości w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z bezpieczeństwe
5.0
940
WCZW Wezwanie celem złożenia wyjaśnień
Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych. W toku postępowa
0
854
DwSUPA Decyzja w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego
Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w in-ny sposób kończą sprawę w danej instancji. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny st
0
737
UPPIP Upoważnienie do przeprowadzenia przez organ Państwowej Inspekcji Pracy kontroli przedsiębiorcy oraz kontroli spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań
Inspektor pracy przeprowadza kontrolę przedsiębiorcy oraz kontrolę spełniania przez wyroby zasadniczych lub innych wymagań po okazaniu legitymacji służbowej i okazaniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 24 i art. 22 ust. 3 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, art. 40
0
736
ZDKRP Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego
W przypadku podróży służbowej dokument polecenia wyjazdu służbowego wystawiany jest jako udokumentowanie odbycia podróży i kosztów z nią związanych, które służy rozliczeniu się z pracownikiem. Wystawianie druku polecenia wyjazdu służbowego nie jest obowiązkowe według powszechnie
0
723
DUZ Decyzja uchylająca lub zmieniająca albo odmawiająca uchylenia lub zmiany nakazu albo decyzji ostatecznej, od której przysługuje odwołanie do okręgowego inspektora pracy
Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła prawa, może być w każdym czasie może być uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał. Lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes stron
5.0
596
PwSNG Postanowienie w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia
Postanowienie o nałożeniu grzywny powinno zawierać: wezwanie do uiszczenia nałożonej grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, że w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona ściągnięta w trybie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych; wezwanie d
0
573
ZDKRP (ANG/ENG) Zgłoszenie delegowania kierowcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego
W przypadku podróży służbowej dokument polecenia wyjazdu służbowego wystawiany jest jako udokumentowanie odbycia podróży i kosztów z nią związanych, które służy rozliczeniu się z pracownikiem. Wystawianie druku polecenia wyjazdu służbowego nie jest obowiązkowe według powszechnie
0
542
UWdWO (archiwalny) Upomnienie wzywające do wykonania obowiązków wynikających z nakazu
W wyniku kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy może zostać nałożony na pracodawcę nakaz płatniczy lub usunięcie nieprawidłowości. W przypadku braku realizacji nakazów płatniczych lub nakazów usunięcia nieprawidłowości w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z bezpieczeństwe
0
505
WOWU (archiwalny) Wezwanie osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia wniosku o ukaranie
W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania danych niezbędnych dla sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja może przeprowadzać czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w miejscu popełnienia czynu bezpośred
0
526
OZ (archiwalny) Oświadczenie zleceniobiorcy (od 01.07.2023r.)
Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw.oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca
0
4020
OZ (archiwalny) Oświadczenie zleceniobiorcy
Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw.oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca
5.0
2476
OZ (archiwalny) Oświadczenie zleceniobiorcy
Pojęciem ściśle związanym z samą treścią umowy zlecenia jest tzw.oświadczenie zleceniobiorcy. To dokument, w którym osoba wykonująca zlecenie wyjaśnia swoją pozycję prawną, podatkową oraz to, jakie tytuły ubezpieczeniowe posiada i które konkretnie składki - o ile w ogóle - opłaca
0
2024

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.