Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

GUS druki do wypełnienia

GUS SP-3 (2023) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2023
Formularz SP-3 przekazuje się do: Urzędu Statystycznego, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź Termin przekazania sprawozdania: do 16 marca 2024 r. Przekazywane dane chronione są tajemnicą statystyczną i nie będą nikomu udostępniane, wykorzystane zostaną wyłącznie do opracowań zbiorczyc
0
17 527
GUS F-01/I-01 (2024) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe
Statystyczne sprawozdanie finansowe F-01/I-01, zawierające m.in. rachunek zysków i strat oraz wybrane elementy bilansu, należy wypełniać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 773, z późn. zm.). Dane wykazywane w sprawozdaniu
0
14 763
GUS RG-OP Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub ich jednostki lokalnej
We wnioskuo wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarkinarodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisuosoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnejlub jej jednostki lokalnejnależy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis, zmi
2.0
13 694
GUS Z-06 (2023) Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy za 2023 rok
Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy należy przekazać do 18 stycznia 2024 r./do 2 lutego 2024 r Miejscem składania sprawozdania jest: Urząd Statystyczny 85-066 Bydgoszcz ul. Konarskiego 1-3 Przed wypełnieniem należy zapoznać się z objaśnieniami do formular
0
10 132
GUS Z-KW Statystyczna karta wypadku
Na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku sporządza się statystyczną kartę wypadku przy pracy GUS. Kartę wypełnia się wówczas, gdy zbadane zdarzenie jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Kartę
0
9425
GUS Z-10 (2023) Sprawozdanie o warunkach pracy za 2023 rok
Przekazanie sprawozdania Z-10 o warunkach pracy odbywa się zasadniczo elektroniczne. Forma papierowa może być jednak stosowana przez przedsiębiorców zatrudniających 5 lub mniej pracowników. Jednak skorzystanie z papierowej formy zgłoszenia jest możliwe po uprzednim przesłaniu inf
0
8128
GUS DG-1 (2024) Meldunek o działalności gospodarczej
Sprawozdawczość meldunkowa na formularzu DG-1 ma charakter danych wstępnych. Dane wykazywane w sprawozdaniu powinny być zgodne z ewidencją prowadzoną stosownie do wymagań zasad rachunkowości lub własnych potrzeb. W przypadku braku ewidencji dopuszcza się wykazywanie danych szacun
0
6809
GUS Z-05 (2024) Badanie popytu na pracę
Formularz GUS Z-05 "Badanie popytu na pracę" należy przekazać raz w kwartale do 09 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r., do 08 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r., do 08 października 2024 r. za III kwartał 2024 r., do 10 stycznia 2025 r. za IV kwartał
0
6623
GUS RG-SC Informacja o wspólnikach spółki cywilnej
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub jej jednostki lokalnej należy podać dane podmiotu, którego wniosek o wpis
2.0
5425
GUS RG-OF Wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG
We wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o zmianę cech objętych wpisem, o skreślenie wpisu osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub jej jednostki lokalnej niepodlegających wpisowi do CEIDG należy podać dane podmiotu, któreg
2.0
5287
GUS Z-03 (2024) Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Formularz GUS Z-03 należy przekazać w terminie do 12. dnia kalendarzowego następnego miesiąca po I, II i III kwartale. Formularz Z-03 składa się z jednej części zatytułowanej "Dane dotyczące jednostki sprawozdawczej", w której jednostki sprawozdawcze wpisują m.in. symbol rodzaju
0
5203
GUS P-01 (2023) Sprawozdanie o produkcji za 2023 rok
Formularz GUS P-01 należy przekazać w terminie do 29 lutego 2024 r. Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie
0
5111
GUS SP (2023) Roczna ankieta przedsiębiorstwa za rok 2023
Szczegółowość zakresu przedmiotowego formularza SP ROCZNA ANKIETA PRZEDSIĘBIORSTWA za rok 2023 jest zależna od cech podmiotu, takich jak: szczególna forma prawna, liczba pracujących, rodzaj działalności, rodzaj ewidencji księgowej, rok obrotowy, stan aktywności prawnej i ekonomi
0
4405
GUS RF-03 (2023) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
4278
GUS SOF-1 (2020) Sprawozdanie z działalności fundacji, stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych za rok 2020
Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika zObwieszczeniaMarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2021no t r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2020 poz. 443). Zbierane na tym formularzu dane są chronione
3.0
4061
GUS PNT-01 (2023) Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej za 2023 r.
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R) służy do oceny potencjału naukowo-badawczego kraju. Obejmuje ono informacje w ujęciu dostosowanym do standardów międzynarodowych, zawartych w Podręczniku Frascati 2015, stosowanych w krajach członkowskich OECD i UE (rozporz
0
3928
GUS RF-01 (2024) Kwartalne statystyczne sprawozdanie o aktywach i pasywach finansowych
Formularz należy wypełnić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2022 poz. 459, z późn. zm.), jeżeli nie podano innego sposobu prezentacji danych. Objaśnienia dotyczą klasyfikacji aktywów i pasywów finansowych oraz podziału sektorowego. Podmio
0
3915
GUS RF-03 (2023) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych - druk dla celów wewnętrznych (z możliwością wpisania kwot w zł gr)
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąze
0
3735
GUS DNU-R (2023) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2023
Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których: przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom nie przekroczyły w
0
3551
GUS RF-03 (2021) (archiwalny) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych - druk dla celów wewnętrznych (z możliwością wpisania kwot w zł gr)
We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek. Obowiąz
0
3449
Strona 1 z 23

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.