ZUS PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS

Druk ZUS PEL-K Upoważnienie do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS

0(0)
22 497
Wersja: 3404/21
Obowiązuje od 10.01.2022

Do czego stosuje się ZUS PEL-K

Formularz ZUS PEL-K wypełnia osoba, tylko wtedy, gdy chceupoważnić wybraną osobę, do reprezentowania jej w trakcie kontroli ZUS.
Upoważnienie udzielane jest na czas na czas trwania kontroli.
Odebranie protokołu kontroli jest równoznaczne z wygaśnięciem upoważnienia.
Na upoważenieniu należy podać dane osoby udzielającej upoważnienia, zakres i czas trwania upoważnienia oraz dane osoby, której udzielane jest upoważnienie.
W przypadku osoby udzielającej upoważnienie należy podać NIP, REGON lub PESEL, nazwę płatnika składek/imię i nazwisko oraz adres siedziby płatnika składek.
W przypadku osoby, której udzielane jest upoważnienie podaje się imię i nazwisko, adres zamieszkania/ zameldowania oraz PESEL, jeśli nie ma nadanego numeru PESEL, serię i numer paszportu albo innego dokumentu. 
Upoważnienie należy podpisać czytelnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 95-109) (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 28-33) (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF