Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: PPS-1 (2) Pełnomocnictwo szczególne
PPS-1 (1) (archiwalny) Pełnomocnictwo szczególne

Druk PPS-1 (1) (archiwalny) Pełnomocnictwo szczególne

3.8(4)
8943
Wersja: (1)
Obowiązywał od 01.01.2016 do 31.12.2016

Do czego stosuje się PPS-1 (1)

Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. 
Formularz PPS-1 (1) może złożyć: podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia lub wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, udzielający pełnomocnictwa szczególnego.

Miejscem składania pełnomocnictwa jest organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej właściwy w sprawie.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.

Objaśnienia dotyczące wypełniania formularza:
W sekcji A  należy wskazać organ, do którego składane będzie pełnomocnictwo. W sekcji B przewidziano bloki, w których należy podać dane identyfikacyjne podatnika (płatnika, inkasenta, spadkobiercy, następcy prawnego, osoby trzeciej lub wnioskującego o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej), ustanawiającego pełnomocnika szczególnego, takie jak dane identyfikacyjne, adres, dane kontaktowe.
W bloku B.1. przewidziano pola 6 i 7, które należy wypełnić gdy podmiot ustanawiający pełnomocnika szczególnego będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy wskazać numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny oraz kraj wydania dokumentu.
W sekcji C wzoru pełnomocnictwa PPS-1 podaje się dane pełnomocnika upoważnionego do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
W bloku C.1., C.2. i C.3. należy wskazać dane pełnomocnika, takie jak: dane identyfikacyjne, adres do doręczeń czy dane kontaktowe (nr telefonu, faxu czy adres poczty elektronicznej podanie informacji w bloku C.3. nie będzie obowiązkowe).
W bloku C.1. przewidziano pola 24 i 25, które należy wypełnić gdy ustanowiony pełnomocnik będzie nierezydentem nieposiadającym identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL. W takim przypadku należy wskazać numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny oraz kraj wydania dokumentu.
Zakres obowiązywania pełnomocnictwa szczególnego należy określić wypełniając pole 41 w sekcji D wskazując konkretną sprawę podatkową lub inną sprawę należącą do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Podstawa prawna

- Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.). - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2015 poz. 2330) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.