PPS-1 (2) Pełnomocnictwo szczególne

Druk PPS-1 (2) Pełnomocnictwo szczególne

3.5(18)
65 328
Wersja: (2)
Obowiązuje od 22.05.2018

Do czego stosuje się PPS-1 (2)

Wzór formularza obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku.
Formularz PPS-1 (2) może złożyć: podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa szczególnego albo pełnomocnik.

Miejscem składania pełnomocnictwa jest organ podatkowy właściwy w sprawie.

Objaśnienia dotyczące wypełniania formularza:

 1. Wypełnia się w przypadku złożenia więcej niż jednego egzemplarza druku PPS-1 dla jednego pełnomocnictwa szczególnego.
 2. Na formularzu PPS-1 może być zgłoszone także dalsze pełnomocnictwo szczególne. W takim przypadku dane dalszego pełnomocnika należy wskazać w części D.
  Pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, udzielając dalszego pełnomocnictwa, wypełnia poz. 28, 29 i 31 w części C, wpisując
  swoje nazwisko, pierwsze imię i składając podpis.
 3. Pełnomocnik/dalszy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym zaznacza w poz. 4 odpowiednio kwadrat nr 2 lub 3 oraz 46.
 4. Wypełnia się w przypadku nierezydenta nieposiadającego polskiego identyfikatora podatkowego (NIP lub numer PESEL).
 5. Wypełnienie części B.3 i D.3 nie jest obowiązkowe.
 6. Adres elektroniczny oznacza adres w systemie teleinformatycznym wykorzystywanym przez organ podatkowy (np. ePUAP).
 7. Ustanowienie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego (art. 138i § 2 ustawy).
 8. Złożenie tego oświadczenia jest obowiązkowe. Oświadczenie składa się przez zaznaczenie kwadratu.
 9. Poz. 30 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. W przypadku reprezentacji wieloosobowej (powyżej 3 osób) pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu PPS-1.
 10. W poz. 33 zamieszcza się oświadczenie o zgodności składanego odpisu pełnomocnictwa z oryginałem dokumentu.
 11. Ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń (art. 138g ustawy). Wskazanie pełnomocnika do doręczeń następuje przez zaznaczenie kwadratu.
 12. Wypełnienie poz. 47 jest obowiązkowe w przypadku zgłoszenia pełnomocnika (dalszego pełnomocnika) będącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym.
  Doręczanie pism pełnomocnikowi będącemu adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w siedzibie organu podatkowego (art. 144 § 5 ustawy).
  Wypełnienie poz. 47 jest obowiązkowe w przypadku nierezydenta nieposiadającego identyfikatora podatkowego, jeśli nie wskazał w części D.2. adresu do doręczeń w kraju (art. 145 § 2 i § 2a ustawy).
  Na potrzeby procedury szczególnej, o której mowa w art. 89 ust. 1h–1j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.) – (VAT-Refund) pełnomocnik szczególny będący nierezydentem nieposiadającym adresu do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz numeru PESEL może wskazać adres poczty elektronicznej.
  Wypełnienie poz. 47 przez mocodawcę, który zgłosił pełnomocnika szczególnego niebędącego adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym, oznacza wniesienie o doręczenie pełnomocnikowi pism w sprawie wskazanej w części E za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 144a § 1 pkt 2 ustawy).
 13. Wypełnienie poz. 48 nie jest obowiązkowe, z tym że z wykorzystaniem portalu podatkowego będą załatwiane sprawy określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287, z późn. zm.).
 14. Adres do doręczeń w kraju – rozumie się przez to adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 15. Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827). Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć do niego dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
  albo jego uwierzytelnioną kopię, nie później niż w ciągu trzech dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty.
 16. Zaznaczyć kwadrat w przypadku pełnomocnictwa, którego złożenie jest zwolnione od opłaty skarbowej, ponieważ mocodawcą jest osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa i przy składaniu pełnomocnictwa zostanie przedstawione (załączone) zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Podstawa prawna

Art. 138e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2018 r. poz. 800, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictwa szczególnego i pełnomocnictwa do doręczeń oraz wzorów zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tych pełnomocnictw (Dz.U. 2017 poz. 349) - załącznik nr 1.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF