WZU-PPK Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia (PPK)

Druk WZU-PPK Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych, które ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia (PPK)

0(0)
1917
Wersja: 22.03.2024
Obowiązuje od 22.03.2024

Do czego stosuje się WZU-PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny i dobrowolny program systematycznego oszczędzania, przeznaczony dla wszystkich osób zatrudnionych, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. 

Uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Wpis do PPK odbywa się automatycznie, ale w każdej chwili pracownik może wypisać z programu. Wystarczy, że złoży swojemu pracodawcy pisemną deklarację o rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Taką rezygnację należy ponawiać, gdyż zgodnie z wymogami ustawy o PPK co 4 lata pracodawca będzie automatycznie zapisywał do PPK pracowników, którzy zrezygnowali.

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK zawiera:

  1. dane dotyczące osoby zatrudnionej:
    • imię (imiona) i nazwisko,
    • numer PESEL, a w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL datę urodzenia,
    • serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
  2. nazwę podmiotu zatrudniającego;
  3. oświadczenie osoby zatrudnionej o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia deklaracji.

Podstawa prawna

Art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF