SD-Z2 (6) (od 2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

Druk SD-Z2 (6) (od 2020) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

3.6(154)
228 299
Wersja: 6
Obowiązuje od 01.01.2016

Do czego stosuje się SD-Z2 (6)

Formularz zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych składają: małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha.
Formularz SD-Z2 (6) należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt 2-8 i ust.2 ustawy, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia - w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
Wypełniony druk należy złożyć w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego, właściwy w sprawie podatku od spadków i darowizn.
W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia należy podać dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.
W przypadku dziedziczenia, zapisu (zwykłego, windykacyjnego, dalszego), polecenia testamentowego lub zachowku należy wpisać dane spadkodawcy, w tym jego ostatni adres zamieszkania.
Formularz SD-Z2 zastąpił wcześniej obowiązujący formularz SD-Z1.

Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
Wzór obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych będzie można składać na wersji 5 do wyczerpania nakładów druków formularzy, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2016 r.

Poradnik na e-pity.plpodatek od darowizny a PIT

Podstawa prawna

Art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn darowizn (Dz. U. z 2015 r., poz. 86, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2060).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF