WH-OSC (3) Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Druk WH-OSC (3) Oświadczenie płatnika podatku dochodowego od osób prawnych

0(0)
1307
Wersja: (3)
Obowiązuje od 11.01.2024

Do czego stosuje się WH-OSC (3)

Pojęciem „podatek u źródła” określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce.

Typowo o podatku u źródła mówi się w kontekście podatku pobieranego od niektórych dochodów uzyskiwanych w Polsce przez nierezydentów, będących osobami fizycznymi lub innymi podmiotami. W niektórych przypadkach jest on pobierany także od rezydentów (np. przy wypłacie dywidendy do podmiotu krajowego).

Podatek u źródła dotyczy następujących przychodów:

  1. przychody uzyskiwane przez nierezydentów w szczególności z tytułu: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej, sportowej, doradczej, księgowej, a także z tytułu niektórych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej.
  2. uzyskiwane zarówno przez rezydentów jak i nierezydentów, przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, które mają siedzibę lub zarząd w Polsce.

Formularz WH-OSC składa podatnik podatku dochodowego od osób prawnych.
Miejscem składania: Naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a oraz podatników będących osobami uprawnionymi z papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych, których tożsamość nie została płatnikowi ujawniona w trybie przewidzianym w ustawie, o której mowa w art. 4a pkt 15, naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Termin składania:

  1. Najpóźniej w dniu dokonania wypłaty należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1.
  2. W przypadku dokonywania dalszych wypłat: w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, w którym upłynął okres, o którym mowa w art. 26 ust. 7f.

Podstawa prawna

Art. 26 ust. 7a i 7g ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o Podatku Dochodowym od osób Prawnych, zwanej dalej „ustawą” (Dz.U. z 2022 poz. 2587 z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF