ZUS ERN Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - wersja papierowa

Druk ZUS ERN Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - wersja papierowa

0(0)
8090
Wersja: 2502/23
Obowiązuje od 02.11.2023

Do czego stosuje się ZUS ERN

Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o:

  • rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS,
  • rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej.

Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym wypełnij tylko formularz wniosku odpowiedni dla państwa, w którym byłeś ubezpieczony (np. WZO-PL-1 dla USA, PL-UA 7 dla Ukrainy, PL-CAN 1 (DI) dla Kanady).
Twój wniosek ZUS przekaże do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej, która ustali Twoje prawo do renty.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy możesz złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:

  • wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.

Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,

  • jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały – w Polsce,
  • jeśli masz okresy ubezpieczenia lub zamieszkania za granicą w państwie członkowskim UE albo EFTA lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym Twój wniosek rozpatruje oraz przekazuje do zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej jedna z placówek ZUS1, które realizują umowy międzynarodowe,
  • jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z poźn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF