ZAS-W (5) (od 2022) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Druk ZAS-W (5) (od 2022) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

0(0)
7305
Wersja: 09.07.2022
Obowiązuje od 09.07.2022

Do czego stosuje się ZAS-W (5)

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na wniosek zainteresowanego podatnika, na podstawie ewidencji księgowej danych podatkowych.

Dotyczy :

1. Osób fizycznych,

2. Osób prawnych,

3. Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć wniosek wraz z dowodem (kwit kasowy, przelew bankowy) uiszczenia opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia.

W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa.  

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej m.in. wydanie zaświadczenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

W przypadku podmiotów podlegających obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) do wniosku należy załączyć aktualny wypis z KRS.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. 2022 poz. 1451). Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - załącznik nr 1

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF