ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie

Druk ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie

0(0)
4697
Wersja: 109/24
Obowiązuje od 16.01.2024

Do czego stosuje się ZUS RPD

Pomocą publiczną jest korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych. Może ona przybierać różnorodne formy, przy czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udzielać pomocy publicznej w formie:

  • rozłożenia na raty należności z tytułu składek,

  • odroczenia terminu płatności składek,

  • umorzenia należności z tytułu składek.

Wsparcie ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stanowi pomoc publiczną tylko wtedy, gdy jest udzielane przedsiębiorcy, przy czym należy podkreślić, że w prawie wspólnotowym pojęcie to rozumiane jest szeroko i obejmuje każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od jego formy prawnej i źródeł finansowania. Nie ma przy tym znaczenia, że podmiot nie jest nastawiony na zysk. Zatem również fundacja lub stowarzyszenie może podlegać przepisom o pomocy publicznej - decydujący jest sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej. Przepisy prawa wspólnotowego w zakresie pomocy publicznej odnoszą się również do jednostek sektora publicznego prowadzących działalność gospodarczą.

W imieniu przedsiębiorców oświadczenie składają osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2007 nr 59 poz. 404); Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF