CIT-8ST (1) Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Druk CIT-8ST (1) Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

0(0)
2202
Wersja: (1)
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się CIT-8ST (1)

Składający:

Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na terenie jednostki samorządu terytorialnego innej niż jednostka samorządu terytorialnego, na obszarze której podatnicy mają swoją siedzibę, w tym podatnicy prowadzący działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakład zagraniczny, zatrudniający osoby na podstawie umowy o pracę - art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Termin składania: 

W terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc lub kwartał roku podatkowego albo podatku płaconego po raz pierwszy w formie ryczałtu w roku podatkowym 3). W terminie wpłaty zaliczki na podatek albo podatku płaconego w formie ryczałtu w przypadku zmian stanu zatrudnienia w trakcie roku podatkowego wpływających na zmianę procentowego udziału
liczby zatrudnionych w zakładach (oddziałach) położonych na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego w liczbie zatrudnionych ogółem. Informacja roczna — łącznie z zeznaniem, zgodnie z art.27 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Miejsce składania:

Urząd skarbowy, przy pomocy którego wykonuje zadania właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, zwany dalej "urzędem skarbowym".

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 poz. 38)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
e-wysyłka
Eksport do XML
Eksport do PDF