UZPA Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie udzielenia absolutorium

Druk UZPA Uchwała Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie udzielenia absolutorium

0(0)
1431
Wersja: 11.06.2015

Do czego stosuje się UZPA

Jedną z podstawowych uchwał, jakie zobowiązane jest podjąć walne zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy), jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium. Uchwała podjęta powinna zostać na zgromadzeniu w terminie sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego. Absolutorium udzielane jest członkom organu zarządzającego (np. zarządu) oraz organów nadzorczych (rada nadzorcza) z pełnienia przez nich swych funkcji.

Brak absolutorium nie stanowi automatycznego odwołania członka organu z pełnienia funkcji. Stanowi wyraz oceny jego pracy w okresie, którego absolutorium dotyczy.

W razie wytoczenia powództwa przez spółkę w trybie art. 293 ksh o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej spółce, członek zarządu spółki może zasłonić się udzielonym mu absolutorium ani dokonanym przez spółkę zrzeczeniem się roszczeń o odszkodowanie. Natomiast gdy powództwo od członka organu za szkody wyrządzone spółce to wytoczy wspólnik, to członek zarządu nie może bronić się udzielonym absolutorium za dany okres, z którego wynika szkoda.

Absolutorium udzielane jest członkowi organu, a nie całemu organowi. Za czynności w ramach organu każdy członek ponosi zatem odpowiedzialność samodzielnie.  

Do niepodjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dojdzie, gdy uchwała ta nie zostanie podjęta z powodu wymaganej liczby głosów. Taki sam skutek spowoduje niezwołanie walnego zgromadzenia lub nieważność tego zgromadzenia. Natomiast w przypadku ważności zgromadzenia oraz wymaganej liczby głosów może dojść do składanej do KRS uchwały o nie udzieleniu absolutorium. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały przysługuje wyłącznie aktualnym, a nie usuniętym członkom organów spółki. Byłemu członkowi pozostaje obrona własnych dóbr osobistych w ramach powództwa o odszkodowanie lub brak uzasadnienia uchwały lub obrona w procesie jako pozwany o odszkodowanie przez spółkę lub wspólników.

Podstawa prawna

Art. 231, 250, 252, 296 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.