GUS DNU-R (2023) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2023

Druk GUS DNU-R (2023) Sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług za rok 2023

0(0)
3446
Wersja: 01.01.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS DNU-R

Do wypełnienia sprawozdania rocznego DNU-R zobowiązani są rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których:

  • przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) i 
  • rozchody z tytułu nabywania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, od nierezydentów nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy oraz w ciągu danego roku sprawozdawczego kwoty 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

Jeśli przedsiębiorstwo zostało objęte sprawozdawczością roczną, a nie dostarczało/nabywało żadnych usług w 2023 roku, powinno odpowiedzieć „nie” na pytania filtrujące.

Przedsiębiorstwa objęte sprawozdawczością roczną nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań kwartalnych DNU-K.

Okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

Wypełnione sprawozdanie roczne DNU-R dotyczące 2022 roku należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS w terminie zgodnym z zapisami PBSSP 2022 r. W razie problemów z przekazaniem danych należy kontaktować się z Urzędem Statystycznym w Kielcach.

W przypadku popełnienia błędu w sprawozdaniu rocznym należy złożyć sprawozdanie korygujące w formie papierowej, przesyłając je na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach. W sprawozdaniu korygującym należy ująć wszystkie transakcje dla danego okresu sprawozdawczego, także te wcześniej poprawnie wykazane. Nadesłanie sprawozdania korygującego spowoduje zastąpienie sprawozdania wcześniejszego

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF