Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

KRUS druki do wypełnienia

CEEB B Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - budynki i lokale niezamieszkałe
Deklarację można składać: 1) w formie elektronicznej, czyli przez internet jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu 2) w formie papierowej
3.0
8677
KRUS N-14 Zaświadczenie o stanie zdrowia
Zaświadczenie o stanie zdrowia wydawane jest ubezpieczonej(emu) na jej(ego) życzenie przez świadczeniodawcę - na podstawie art 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w związku z ubieganiem się o świadczen
3.0
8382
PIT-40A/11A (21) (od 2022) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników: a) w stosu
3.0
7765
KRUS ZO-1/03/2021 (Covid-19 koronawirus) Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
Wniosek ten wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat, dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełno
2.8
6077
KRUS SR-20 Wniosek o emeryturę, rentę rolniczą z tytułu niezdolności do pracy
Wnioskodawca zamieszkały w Polsce, posiadający okresy ubezpieczenia za granicą i w Polsce, który ubiega się o przyznanie emerytury rolniczej, powinien złożyć wniosek o to świadczenie na obowiązującym formularzu KRUS SR-20. Do tego formularza wnioskodawca, zamiast krajowego formul
3.4
6031
KRUS UD-24B Oświadczenie
Oświadczenie składa się, będąc świadomym o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którymi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na p
0
5403
KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-". W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza samoistnego), dzierżawcy, użytkownika bez prawa własn
0
4716
KRUS SR-24 Wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia oraz przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie
Ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje zasiłek: z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka do 1 roku na wychowanie (jeżeli został złożony wniosek o przysposobienie). Zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej wypłacany jest jednor
3.0
4505
KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczeniu zdrowotnemu rolników podlegają m.in.: osoby, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, którzy są rolnikami lub domownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r., poz
1.0
4443
KRUS SR-9 Zeznanie świadka
Zeznaniami świadków mogą być udokumentowane tylko podane niżej okresy: zatrudnienia, tj. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w myśl Kodeksu Pracy, pracy wykonywanej - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego pracownika w danym zawodzie - w czasie odb
3.4
4362
KRUS SR-26 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu: ubezpieczonego, uprawionego do emerytury/renty z ubezpieczenia, członka rodziny osoby ubezpieczonej, bądź uprawnionej do emerytury lub renty (małżonek, wdowa/wdowiec, rodzice, ojczym, macocha, osoby przys
0
3708
KRUS IRB Informacja o rachunku bankowym/zmianie rachunku bankowego (KRUS)
Chcąc otrzymywać emeryturę, rentę lub inne świadczenia z ZUS lub KRUS na swoje konto bankowe a nie przekazem pocztowym należy zgłosić ten fakt do odpowiedniego oddziału ZUS lub KRUS. Wnioskodawca może w tym celu sam złożyć odpowiedni formularz, na którym wskazuje numer swojego ra
2.3
3462
KRUS SR-21A Kwestionariusz dotyczący okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz okresów podlegających zaliczeniu do tego ubezpieczenia
Kwestionariusz należy wypełnić dla każdej osoby ubiegającej się o emeryturę rolniczą lub rentę inwalidzką rolniczą. Osoby legitymujące się okresami pracy w gospodarstwie rolnym do 31.12.1990 r. powinny podać w czyim gospodarstwie wykonywały tę pracę i dołączyć zaświadczenie z ur
3.3
3257
KRUS UD-24A Oświadczenie w sprawie pracy w gospodarstwie
Na formularzu należy złożyć oświadczenie, że pracujemy w prowadzonym gospodarstwie rolnym oraz oświadczyć, iż wymieniona w tym druku osoba nie jest związana z nami stosunkiem pracy a w przypadku podjęcia przez tę osobę pracy w gospodarstwie rolnym, właściwa jednostka KRUS zostani
0
3042
KRUS SR-24A Wniosek o zasiłek macierzyński
Zasiłek macierzyński przysługuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019r. poz. 299 z późn. zm). Zasiłek macierzyński przysługuje osobie ubezpieczonej, która: jest matką albo ojcem dziecka, z zastrzeżeniem pkt
0
3003
KRUS SR-22A Wniosek w sprawie przedłużenia okresu wypłaty zasiłku chorobowego
Zasiłek chorobowy przysługuje za okres czasowej niezdolności do pracy, jednak nie dłużej niż przez 180 dni. Do tego okresu wlicza się czas poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolnośc
3.5
2926
KRUS SR-23 Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową lub śmierci
KRUS SR-23 jest to wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu: stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą choroba zawodową; śmierci spowodowanej: wypadkiem przy pracy rolniczej, rolniczą chorobą zawodową. Na
3.3
2748
KRUS WPUS Wniosek o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników z mocy ustawy z dnia 1 lipca 2005 o zmianie ustawy o s.u.s.
Przywrócenie ubezpieczenia następuje na wiosek osoby zainteresowanej. Daje to możliwość przywrócenia ubezpieczenia rolnikom: rolnikom oraz domownikom, którzy zostali wyłączeni z tego ubezpieczenia z dniem 01.10.2004r. z uwagi na formę opodatkowania; rolnikom oraz domownikom,
5.0
2546
KRUS SR-8 Oświadczenie w sprawie braku dokumentów
Oświadczenie składane w celu wskazania świadków, których zeznania pozwoliłyby udowodnić okresy zatrudnienia i wskazać zakłady pracy - okresy pracy w gospodarstwie rolnym wnioskodawcy. Jeżeli zakład pracy istnieje, do niniejszego oświadczenia należy dołączyć zaświadczenie zakładu
5.0
2496
KRUS SR-12 Wniosek o rentę rodzinną z ubezpieczenia społecznego rolników
Wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w KRUS rozpatrzenia uprawnień i wydania decyzji w sprawie renty rodzinnej rolniczej. Wniosek należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub Placówce Terenowej KRUS właściwej ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubi
4.5
2455
Strona 1 z 3

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.