PIT-40A/11A (21) (od 2022) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

Druk PIT-40A/11A (21) (od 2022) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego

3.0(2)
7576
Wersja: (21)
Obowiązuje od 18.07.2022

Do czego stosuje się PIT-40A/11A (21)

Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8 ustawy,
tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników:
a) w stosunku do których ustał obowiązek poboru zaliczek,
b) którzy złożyli oświadczenie o zamiarze opodatkowania swoich dochodów łącznie z dochodami małżonka lub w sposób przewidziany dla osób
samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złożył oświadczenie o rezygnacji z zamiaru takiego
opodatkowania,
c) w stosunku do których, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru
zaliczek na podatek dochodowy,
d) którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania,
e) którzy przed końcem roku podatkowego złożyli organowi rentowemu wniosek o niesporządzanie rocznego obliczenia podatku,
f) u których suma zaliczek pobranych w roku podatkowym przewyższa kwotę podatku obliczonego przez organ rentowy za ten rok.

Informację o dochodach (PIT-11A) organy rentowe sporządzają podatnikom, którym nie dokonują rocznego obliczenia podatku (PIT-40A)
(np. podatnikom uzyskującym dochody z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego), lub którym wypłacają jedynie świadczenia
określone w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100 ustawy, lub gdy nie mają możliwości pobrać kwoty „Do zapłaty”.

Informacja dla osób, które na podstawie otrzymanego formularza PIT-11A albo PIT-40A będą składać zeznanie podatkowe
PIT-36 albo PIT-37
Osoby, które od organu rentowego otrzymały:
- PIT-11A, do zeznania podatkowego PIT-36 albo PIT-37 przenoszą kwoty wykazane w części D oraz w części E w poz. 40, 41 i 42 otrzymanej
informacji, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach,
- PIT-40A i będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 albo PIT-37, do zeznania tego przenoszą kwoty wykazane w części D w poz. 36, w części E
w poz. 40, 41 i 42 oraz w części F w poz. 47 otrzymanego rozliczenia, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach.

Poradnik na e-pity.pl: PIT emeryta i rencisty

Podstawa prawna

Art. 34 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą"

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF