GUS GP (2023) Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw za rok 2023

Druk GUS GP (2023) Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw za rok 2023

5.0(1)
2025
Wersja: 01.01.2024
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS GP (2023)

Formularz GUS GP Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw należy przekazać w terminie do 31 lipca 2024 r.
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Grupę przedsiębiorstw tworzą co najmniej dwa przedsiębiorstwa samodzielne pod względem prawnym, jednak wzajemnie od siebie zależne gospodarczo ze względu na istniejące między nimi powiązania w zakresie kontroli. W ramach grupy wyodrębnia się powiązania pomiędzy jednostką dominującą a jednostkami zależnymi. Grupa przedsiębiorstw może powstać zarówno w wyniku ukształtowania się określonych stosunków prawnych, jak i w wyniku wywierania przez jedno przedsiębiorstwo decydującego wpływu na działalność innego, w tym na skutek zawarcia umowy. Jako kryterium istnienia grupy należy przyjąć istnienie wspólnego ośrodka podejmowania decyzji ekonomicznych wyznaczających strategię działania. Grupa przedsiębiorstw może mieć więcej niż jeden ośrodek decyzyjny, szczególnie do podejmowania decyzji w zakresie strategii, produkcji, sprzedaży, podatków, polityki finansowej. Tworzy całość gospodarczą, upoważnioną do dokonywania wyborów, zwłaszcza dotyczących jednostek, które obejmuje. W ramach grupy przedsiębiorstw można często wyodrębnić podgrupy.

Wyróżnia się następujące typy grup:

  • wielonarodowa (międzynarodowa) grupa przedsiębiorstw składająca się z co najmniej dwóch przedsiębiorstw lub jednostek prawnych mających siedziby w różnych krajach,
  • okrojona (niepełna) grupa przedsiębiorstw – część grupy międzynarodowej zlokalizowana w tym samym kraju, której przedsiębiorstwa mają siedziby na terenie jednego kraju,
  • grupa krajowa – wszystkie jednostki prawne wchodzące w skład grupy mają siedzibę na terenie tego samego kraju.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF