Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS, KRUS i ubezpieczenia druki do wypełnienia

ZUS ZAS-39 Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie - wersja papierowa
Druk ZAS-39 składa osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy sprawująca opiekę nad dzieckiem nowo narodzonym, w okresie 8 tygodni od jego narodzin odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS,ponieważ matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński: przebywa w
0
4734
KRUS UD-2 Zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego rolników
Druk należy wypełnić zgodnie z treścią poszczególnych rubryk, gdy treść rubryki nie odpowiada stanowi faktycznemu należy wpisać myślnik "-". W części I zgłoszenia należy wpisać dane dotyczące rolnika - właściciela (posiadacza samoistnego), dzierżawcy, użytkownika bez prawa własn
0
4716
ZUS ZAS-39 Oświadczenie, że matka dziecka pobiera zasiłek macierzyński w okresie 8 tygodni po porodzie - z wysyłką do PUE ZUS
Druk ZAS-39 składa osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy sprawująca opiekę nad dzieckiem nowo narodzonym, w okresie 8 tygodni od jego narodzin odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS,ponieważ matka dziecka, która pobiera zasiłek macierzyński: przebywa w
0
4712
ZUS Z-15 Inf (archiwalny) Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy
Instrukcja wypełniania: Wypełnij wniosek, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem do 8 lat, – chorym dzieckiem. Wypełnij ten wniosek również, jeżeli jesteś rodzicem lub członkiem rodziny dzieck
0
4677
ZUS OL-36 Kwestionariusz Oceny stanu Zdrowia
W związku z koniecznością przeprowadzenia badania przez lekarza orzecznika konieczne jest wypełnienie kwestionariusza dotyczącego oceny stanu zdrowia. Udzielone odpowiedzi będą brane pod uwagę przy wydawaniu orzeczenia o niezdolności do pracy przez lekarza orzecznika. W związku
0
4661
ZUS EPOM (archiwalny) Wniosek o emeryturę pomostową
Wniosek o emeryturę pomostową nie stanowi jednoczesnego wniosku o zagraniczną emeryturę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Oznacza t
0
4654
ZUS ERP-6 zal Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych - załącznik
Formularz należy dołączyć do wniosku o: emeryturę, emeryturę pomostową, emeryturę częściową, rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie przedemerytalne, ustalenie kapitału początkowego, rentę rodzinną jeżeli osoba zmarła
0
4625
ZUS ZAS-36 Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat
ZAS-36 jest wnioskiem składanym przez rodzica ubiegającego się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (w wieku do 8 lat), jeśli wystąpiły okoliczności związane z nieprzewidzianym zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do k
0
4590
ZUS US-5 Wniosek o ustalenie ustawodawstwa właściwego - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek ZUS US-13 może złożyć osoba mieszkająca w Polsce, która stara się o ustalenie ustawodawstwa z związku z pracą najemną lub pracą na własny rachunek na terenie dwóch lub więcej państw członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii. Do wniosku należy dołączyć wszelkie dokumenty lub do
0
4586
PSZ-PKDG zal1 (archiwalny) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średn
0
4576
ZUS ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego - wersja papierowa
Druk ZAS-59 składa osoba ubiegająca się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi po
0
4570
ZUS EPOM (archiwalny) Wniosek o emeryturę pomostową
Wniosek o emeryturę pomostową nie stanowi jednoczesnego wniosku o zagraniczną emeryturę z państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) albo państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym. Oznacza t
0
4515
KRUS SR-24 Wniosek o zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia oraz przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku na wychowanie
Ubezpieczonemu rolnikowi przysługuje zasiłek: z tytułu urodzenia dziecka, a także z tytułu przyjęcia dziecka do 1 roku na wychowanie (jeżeli został złożony wniosek o przysposobienie). Zasiłek macierzyński w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej wypłacany jest jednor
3.0
4505
ZUS ZAS-26 (archiwalny) Oświadczenie o przyjęciu na wychowanie dziecka do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego
ZAS-26 to oświadczenie dla osób ubiegających się o zasiłek macierzyński z powodu przyjęcia na wychowanie dziecka/ dzieci. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy, dane płatnika składek oraz datę przyjęcia na wychowanie dzieci Formularz posiada możliwość wysyłki elektroniczn
0
4496
WUOC Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdu Umowa podlega rozwiązaniu po wcześniejszym złożeniu drugiej stronie oświadczenia o jej wypowiedzeniu. Regułą jest, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umow
2.3
4490
ZUS ZAS-33 (archiwalny) Oświadczenie o porzuceniu dziecka przez matkę lub o śmierci matki dziecka - z wysyłką do PUE ZUS
ZAS-36 jest wnioskiem składanym przez ojca lub najbliższą rodzinę ubiegającego się o wypłatę zasiłku macierzyńskiego z powodu śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę. We wniosku należy wskazać dane wnioskodawcy (rodzica), powód wystąpienia okoliczności oraz dane
0
4489
KRUS UD-2Z Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego
Ubezpieczeniu zdrowotnemu rolników podlegają m.in.: osoby, które spełniają warunki do objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników, którzy są rolnikami lub domownikami w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013r., poz
1.0
4443
ZUS ERP-7 Inf Informacja do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
Formularz stanowi załącznik do drukuZUS ERP-7. Zaświadczenie ZUS ERP-7 potwierdza okres zatrudnienia pracownika oraz osiągane przez niego zarobki w danym zakładzie pracy. Formularz ten wystawia pracodawca swoim aktualnym , a także byłym pracownikom. Podczas wypełniania tego zaśw
0
4440
ZUS ESUN (archiwalny) Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
ZUS ESUN to formularz przeznaczony dla osób ubiegających się o świadczenie uzupełniające, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski można składać w placówce ZUS lub przesłać pocztą - wnioski rozpatrywane są od 1 października 2019 r. Świadczenie uzupełniające można otrzyma
0
4415
KRUS SR-9 Zeznanie świadka
Zeznaniami świadków mogą być udokumentowane tylko podane niżej okresy: zatrudnienia, tj. wykonywania pracy w ramach stosunku pracy w myśl Kodeksu Pracy, pracy wykonywanej - w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego pracownika w danym zawodzie - w czasie odb
3.4
4362
Strona 8 z 64

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.