NFZ WDUZ Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia

Druk NFZ WDUZ Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia

4.0(2)
2651
Wersja: 07.10.2019
Obowiązuje od 01.01.2019

Do czego stosuje się NFZ WDUZ

Osoba, która nie jest objęta obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złożonego do Narodowego Funduszu Zdrowia. W celu podpisania umowy o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, osoba powinna zgłosić się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i przedstawić następujące dokumenty:

  • dokument tożsamości,

  • dokument potwierdzający wygaśnięcie ostatniego tytułu do ubezpieczenia(np. świadectwo pracy, decyzja o zawieszeniu/wyrejestrowaniu działalności gospodarczej, decyzję o utracie statusu osoby bezrobotnej itp.),

  • wypełniony wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym ,

  • pisemne pełnomocnictwo zawierające informacje o adresie zamieszkania i nr PESEL osoby ubezpieczanej w przypadku zawierania umowy za pośrednictwem osoby trzeciej (pełnomocnikiem może być zarówno członek rodziny, jak i osoba niespokrewniona).

Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez ubezpieczającego się w drodze pisemnego poinformowania NFZ o rezygnacji z dobrowolnego ubezpieczenia. Umowa nie może zostać rozwiązana z datą wsteczną.
Ulega ona także rozwiązaniu po upływie miesiąca nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek.
Umowa wygasa również w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

  • z dniem uprawomocnienia się decyzji dyrektora oddziału w sprawie ustalenia ustawodawstwa właściwego na podstawie przepisów o koordynacji stwierdzającej właściwość ustawodawstwa innego państwa członkowskiego UE lub państwa członkowskiego EFTA - strony umowy Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  • z chwilą przeniesienia miejsca zamieszkania ubezpieczającego się poza granice Polski.

Po zawarciu umowy ubezpieczony powinien udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez złożenie druku ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego). W celu zgłoszenia członków rodziny należy złożyć druk ZUS ZCNA. Druk zgłoszenia do ZUS stanowi integralną część umowy.

Dowodem ubezpieczenia dla osoby, która podpisała umowę, jest egzemplarz umowy wraz z drukiem zgłoszenia do ZUS i dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc, zaś dla członków rodziny tej osoby - egzemplarz umowy, ZUS ZCNA oraz dowód opłacenia przez osobę ubezpieczoną składki za ostatni miesiąc.
Składka za każdy miesiąc kalendarzowy opłacana jest w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 15. sierpnia). Składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego należy wpłacać na konto ZUS.

Osoby, dla których podstawę wymiaru składki stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału wraz z wypłatami z zysku powinny pamiętać, że wysokość tego wynagrodzenia ulega zmianie co kwartał. Każdorazowa zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne podawana jest przez GUS  do publicznej wiadomości po 15. dniu miesiąca rozpoczynającego kolejny kwartał. Informację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne można uzyskać w oddziale wojewódzkim Funduszu lub na stronach internetowych oddziału.

Po opłaceniu składki w danym miesiącu, każdorazowo należy złożyć druk DRA do ZUS, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.);Zarządzenie Nr 52/2013/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 września 2013 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, stosowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF