Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

ZUS, KRUS i ubezpieczenia druki do wypełnienia

KRUS UD-24B Oświadczenie
Oświadczenie składa się, będąc świadomym o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającej z postanowień art. 233 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którymi kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na p
0
5403
ZUS US-10 (archiwalny) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe
Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe Instrukcja wypełniania Jesteś osobą, która utraciła dobrowolne ubezpieczenie (emerytalne i rentowe albo chorobowe), ponieważ składka została opłacona po terminie lub w niep
0
5308
ZUS Z-10 (archiwalny) Oświadczenie
Zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego przysługuje, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby powstała: w czasie trwania zatrudnienia/ ubezpieczenia i trwa nieprzerwanie po ustaniu zatrudnienia/ ubezpieczenia, w ciągu 14 dni po ustaniu zatrudnienia/ u
0
5263
ZUS-US-OFE-02 Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) począwszy od 2016 r., co cztery lata, w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca, członek otwartego funduszu emerytalnego lub osoba,
0
5255
NFZ WNE-121 (archiwalny) Wniosek o wydanie formularza E-121
Formularz E-121, wydawany przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnia dostęp do opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania osobom zamieszkującym na terenie innego państwa UE/EOG niż państwo, w którym posiadają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych z tytułu otrzymywani
3.5
5244
ZUS US-3 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii - tylko na PUE ZUS
Od dnia 1 kwietnia 2022 roku deklarację US-1 można wypełnić przy pomocy kreatora dla zaświadczenia A1, udostępnionego na platformie PUE ZUS. Wniosek US-3 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (w związku z pracą najemną). Deklarację może pracodawca dla pracownika deleg
5.0
5242
OoOK (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) Oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy
Osoba, która przekracza granicę państwową, ma obowiązek odbycia obowiązkowej kwarantanny, która trwa 14 dni. W takiej sytuacji osobie, która jest objęta ubezpieczeniem chorobowym, np.: pracownikowi (ubezpieczenie obowiązkowe), zleceniobiorcy (ubezpieczenie dobrowolne), osob
3.5
5222
DWŚ-L Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Jeżeli świadczeniobiorcy została wydana karta ubezpieczenia zdrowotnego, a w przypadku osób uprawnionych na podstawie przepisów o koordynacji - numer poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium Rzeczypospoli
4.0
5211
EKUZ (upoważ.) Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ lub Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem potwierdzającym, że posiadacz jest osobą ubezpieczoną i ma prawo do opieki zdrowotnej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Karta jest wydawana bezpłatnie przez NFZ. Ab
4.0
5089
ZzdsON Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (dla osób powyżej 16 lat)
Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność. Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szcze
2.6
5070
ZUS Z-15A/B Inf Informacja do wniosku o zasiłek opiekuńczy
Instrukcja wypełniania: Wypełnij wniosek, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad: zdrowym dzieckiem do 8 lat, – chorym dzieckiem. Wypełnij ten wniosek również, jeżeli jesteś rodzicem lub członkiem rodziny dzieck
0
4960
ZUS EOP (archiwalny) WNIOSEK o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 mie
Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, może skorzystać z uproszczonych form pomocy: odroczenia o
3.7
4958
ZUS ESP (archiwalny) Wniosek o świadczenie przedemerytalne
Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże: wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały, jeśli nie masz adresu zamieszkania w
0
4947
ZUS US-35 Wniosek o zmianę danych zawartych w wydanym formularzu A1/E101 lub anulowanie zaświadczenia - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek US-35 należy złożyć, gdy zaszły zmiany w odniesieniu do zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym: praca za granicą nie doszła do skutku, okres pracy za granicą uległ zmianie, miejsce wykonywania pracy za granicą uległo zmianie. Do wniosku należy dołączyć formularz
0
4940
ZUS ROF Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nie prowadzącej pełnej księgowości
Oświadczenie należy wypełnić jeżeli starasz się o umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu składek i kosztów egzekucyjnych, w tym: rozłożenie na raty, utrzymania w mocy lub zmiany warunków układu ratalnego, – odroczenia terminu płatności składki, utrzyma
5.0
4870
ZUS RUD Zgłoszenie umowy o dzieło - z wysyłką do PUE ZUS
Od 1 stycznia 2021 płatnicy składek mają obowiązek raportowania do ZUS informacji o każdej zawartej umowie o dzieło. Na druku w części I należy podać dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło, takie jak NIP, REGON lub PESEL (w przypadku osób fizycznych niemających nadanego PESE
5.0
4858
ZUS RPD Oświadczenie przedsiębiorcy o wielkości otrzymanej pomocy publicznej de minimis, de minimis w rolnictwie, de minimis w rybołówstwie
Pomocą publiczną jest korzyść finansowa udzielana przedsiębiorcy przez państwo lub ze środków państwowych. Może ona przybierać różnorodne formy, przy czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych może udzielać pomocy publicznej w formie: rozłożenia na raty należności z tytułu składek,
0
4856
ZUS EROP (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu - wersja papierowa
Oświadczenie o osiąganiu przychodu Wypełnij ten formularz oświadczenia, jeśli jako osoba uprawniona do: wcześniejszej emerytury, – emerytury pomostowej, – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, – renty z tytułu niezdolności do pracy, – renty rodzi
0
4804
ZUS EROP (archiwalny) Oświadczenie o osiąganiu przychodu
Oświadczenie o osiąganiu przychodu Wypełnij ten formularz oświadczenia, jeśli jako osoba uprawniona do: wcześniejszej emerytury, – emerytury pomostowej, – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, – renty z tytułu niezdolności do pracy, – renty rodzi
5.0
4773
ZUS ZAS-59 Wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego - z wysyłką do PUE ZUS
Druk ZAS-59 składa osoba ubiegająca się o wypłatę niezrealizowanego świadczenia po osobie uprawnionej do zasiłków z tytułu choroby, macierzyństwa albo zasiłku pogrzebowego w odpowiedniej ze względu na miejsce zamieszkania jednostce ZUS. Osoba ubiegająca się o świadczenie musi po
0
4740
Strona 7 z 64

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.