Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Zakład Ubezpieczeń Społecznych druki do wypełnienia

ZUS ERN (archiwalny) Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o: rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpiecze
1.0
8322
ZUS ERN Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - wersja papierowa
Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o: rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, rentę inwalidzką z zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej. Jeżeli starasz się wyłącznie o zagraniczną rentę inwalidzką z państwa, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpiecze
0
8133
ZUS OL-4 Sprzeciw wobec orzeczenia lekarza orzecznika
Od orzeczenia lekarza orzecznika osobie zainteresowanej przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia. Sprzeciw wnosi się za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby z
3.5
7963
ZUS US-9 (archiwalny) Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe - wersja papierowa
Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenie emerytalne i rentowe/chorobowe Instrukcja wypełniania Jesteś osobą, która utraciła dobrowolne ubezpieczenie (emerytalne i rentowe albo chorobowe), ponieważ składka została opłacona po terminie lub w niep
1.0
7946
ZUS ERR Wniosek o rentę rodzinną
Wniosek o rentę rodzinną rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały. Jeśli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta rodzinna miała ustalone prawo do świadczeń emerytalno-ren
1.0
7934
ZUS ZFA Zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej
Formularz ZUS ZFA przeznaczony jest dla płatników składek będących osobami fi zycznymi. Formularz ZUS ZFA wypełnia płatnik składek w celu zgłoszenia: płatnika składek, zmiany danych płatnika składek (z wyjątkiem zmiany danych identyfi kacyjnych płatnika, które należy zgłosić
1.0
7841
ZUS RSP-CK (archiwalny) (Covid-19 koronawirus) WNIOSEK o świadczenie postojowe za kolejny okres w związku z przeciwdziałaniem skutkom wywołanym COVID-19 dla umów cywilnoprawnych
Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o ś
2.7
7840
ZUS ERN-P (archiwalny) Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Wniosek ten możesz złożyć, jeśli masz przyznaną rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy na okres, który podany został w decyzji ZUS i ubiegasz się o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres. Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na
3.5
7781
PIT-40A/11A (21) (od 2022) Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego
Roczne obliczenie podatku (PIT-40A) organy rentowe sporządzają podatnikom uzyskującym dochody, o których mowa w art. 34 ust. 7 i 8 ustawy, tj. w szczególności z tytułu emerytur i rent, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych, z wyjątkiem podatników: a) w stosu
3.0
7718
WPPE Wniosek o przeliczenie wysokości emerytury
Jeżeli po dniu, od którego przyznano emeryturę emeryt podlegał ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wysokość świadczenia może ulec ponownemu ustaleniu. Powiększa się ją o kwotę wynikającą z podzielenia składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego po dniu ustalenia prawa
3.8
7701
ZUS EKP Wniosek w sprawie kapitału początkowego - wersja papierowa
Kapitał początkowy wyliczany jest każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie i kiedy zostanie wydana decyzja ustalająca jego wysokość. Kapitał początkowy obliczany jest osobom, które:
0
7636
ZUS USS Wniosek o transfer/wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz uprawnionego/spadkodawcy/osoby małoletniej/współmałżonka - z wysyłką do PUE ZUS
Składając formularz USS osoba zainteresowana (osoba uprawniona lub spadkobierca, małoletni, współmałżonek - w zakresie wspólności majątkowej) zwraca się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o transfer lub wypłatę środków, które został zgromadzone na subkoncie osoby ubezpieczonej. S
3.7
7507
ZUS ZAS-12 Zaświadczenie płatnika składek dotyczy ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres - z wysyłką do PUE ZUS
Zaświadczenie może zostać złożone przez pracodawcę (nazywanego tu płatnikiem składek) od 13.06.2023 r. dla celów ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego dla pracownika/ubezpieczonego, za dalszy okres jego nieprzerwanej zdolności do pracy/ sprawowania opieki. Podst
0
7406
ZUS US-4 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii - tylko na PUE ZUS
Od dnia 1 kwietnia 2022 roku deklarację US-1 można wypełnić przy pomocy kreatora dla zaświadczenia A1, udostępnionego na platformie PUE ZUS. Wypełnij ten wniosek, jeżeli starasz się o zaświadczenie A1 w związku z pracą najemną wykonywaną w dwóch lub więcej państwach członkowskic
4.0
7404
ZAS-W (5) (od 2022) Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości wydaje się na wniosek zainteresowanego podatnika, na podstawie ewidencji księgowej danych podatkowych. Dotyczy : 1. Osób fizycznych, 2. Osób prawnych, 3. Jednostek organizacyjnych nieposiadających os
0
7394
PSZ-PKDG (archiwalny) Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (Covid-19 koronawirus)
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średn
2.0
7281
ZUS Z-3b (archiwalny) Zaświadczenie płatnika składek
Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu: 1) wykonywania pozarolniczej działalności, 2) współpracy z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, 3) bycia duchownym nabywają prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego po upływie 90 dni nieprzerwanego ub
0
7252
ZUS RSR Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Rozłożenie należności z tytułu składek na raty polega na możliwości uregulowania tych należności w dłuższym okresie czasu, określonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, bez konsekwencji przymusowego ich dochodzenia w trybie egzekucji. Harmonogram spłaty zadłużenia, określający
2.1
7190
ZUS EZP (archiwalny) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
Wypełnij ten wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz: zgłosić nam zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego, – zgłosić, żebyśmy przekazywali Twoje świadczenie na rachunek bankowy. Na podstawie tego wniosku zmienimy Twoje dane w ZUS. Jeśli mieszkasz za
2.3
7068
ZUS US-7 Wniosek o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej - z wysyłką do PUE ZUS
Wniosek należy wypełnić, jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną i potrzebne Ci są informacje z Twojego konta w ZUS. Zaznacz zaświadczenie, jeżeli inny urząd wymaga potwierdzenia danych z Twojego konta w ZUS lub zaznacz informacja, jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną i potrzebne Ci są info
5.0
7055
Strona 4 z 55

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.