Druki, wzory, deklaracje i formularze do pobrania

Obowiązki urzędowe wypełniają się w fillup

Umowy, pisma, wnioski druki do wypełnienia

PPiOZa Potwierdzenie przekazania i otrzymania zadatku
Potwierdzenie przekazania i otrzymania zadatku W przypadku braku odmiennego zastrzeżenia umownego lub zwyczaju, zadatek dany przy zawarciu umowy ma takie znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy o
3.0
7838
WdZ Wezwanie do zapłaty
Wezwanie do zapłaty UWAGA Ten druk przeznaczony jest dla podmiotów w obrocie profesjonalnym (między przedsiębiorcami). Nie stosuje się go dla celów dochodzenia roszczeń od konsumentów. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, przysługuje od dłużnika, bez wezwania
4.0
7702
UP Umowa pożyczki
Zasady umowy pożyczki zawarte są w art. 720-724 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.), o ile umowa zawarta między stronami nie stanowi inaczej lub jeżeli zawierający umowę konsument nie jest chroniony dodatkowo poprzez zakaz stosowa
2.7
7667
WUMP Wniosek o urlop macierzyński po porodzie
Do dnia porodu pracownica ma prawo korzystać ze zwolnienia lekarskiego, a nie z urlopu macierzyńskiego. Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze: 1)20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 2)31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzie
0
7654
WKDR Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 la
3.2
7633
EW_JPK_EWP (2) Ewidencja przychodów ryczałtowych z możliwością wysyłki JPK_EWP (2)
Wysyłka obowiązuje od 1 kwietnia 2021 r. Podatnicy, którzy dokonali wyboru rozliczenia podatku zarówno z działalności gospodarczej, jak i z najmu, dzierżawy i umów podobnych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są dla celów księgowych prowadzić ewidencj
0
7539
WUW Wniosek o urlop wychowawczy
Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi do 36 miesięcy. Urlop jest udz
5.0
7529
WoSoZNP Wniosek o stwierdzenie oraz zwrot nadpłaty podatku
Podatnik ma prawo, w razie stwierdzenia nadpłaty podatku, złożyć wniosek o jej stwierdzenie. W przypadku uznania samej nadpłaty podatnik może wnioskować o zwrot lub o zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących i przyszłych zobowiązań podatkowych. Szczegółowo określają kolejność zali
0
7349
Up-W Upomnienie – wezwanie do zapłaty należności
Wierzyciel, w tym organ administracji publicznej jest obowiązany do systematycznej kontroli terminowości zapłaty należności pieniężnych. Przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może informować zobowiązanego, w szczególności popr
0
7200
UPS Umowa przedwstępna sprzedaży
Umowa przedwstępna stanowi zobowiązanie stron, które chcą zagwarantować sobie ściśle określone warunki zawarcia umowy przyrzeczonej (właściwej) lub możliwość nabycia konkretnego przedmiotu, który mógłby w innym przypadku zostać sprzedany innej stronie. Umowa przedwstępna często o
3.0
7189
ZUS EZP (archiwalny) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce
Wypełnij ten wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz: zgłosić nam zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego, – zgłosić, żebyśmy przekazywali Twoje świadczenie na rachunek bankowy. Na podstawie tego wniosku zmienimy Twoje dane w ZUS. Jeśli mieszkasz za
2.3
7138
WUNTP Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Neostrada TP
Umowa o świadczenie usługi dostępu do sieci „Neostrada TP” należy do tzn. umów nienazwanych, w których szczególną rolę odgrywają zapisy wewnątrz umowie. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno być złożone w formie pisemnej w jednostce TP/Orange. Zgodnie z zapisami
3.5
6913
ZaśoZ Zaświadczenie o zatrudnieniu
Zaświadczenie o zatrudnieniu, poświadczające fakt pozostawania w stosunku pracy lub inny tytuł zatrudnienia jest dokumentem wewnętrznym, wystawianym na żądanie pracownika. Przepisy nie przewidują formularza, z którego pracodawca powinien korzystać przy sporządzania zaświadczenia,
3.8
6871
ZUS US-2 (archiwalny) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii -tylko na PUE ZUS
Od dnia 1 kwietnia 2022 roku deklarację US-1 można wypełnić przy pomocy kreatora dla zaświadczenia A1, udostępnionego na platformie PUE ZUS. Wniosek US-2 składany jest w celu uzyskania zaświadczenia A-1 (z związku z pracą na własny rachunek w dwóch lub więcej państwach). Deklara
4.0
6787
REF Referencje dla pracownika
Referencje są wystawiane przez poprzedniego pracodawcę dla pracownika w celu rekomendowania go następnym pracodawcom. Najczęściej referencje są wystawiane podczas rozwiązania umowy z pracownikiem. Referencje mogą być również wypełnione na wniosek byłego pracownika. Dzięki ref
1.0
6768
ORD-HZ (4) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skar
Oświadczenie ORD-HZ składa strona postępowania (osoba kontrolowana). Miejscem składania oświadczenia jest organ podatkowy, który prowadzi postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową. Osobie wezwanej do złożenia oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mo
4.5
6573
ZUS EZP (archiwalny) Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce - wersja papierowa
Wypełnij ten wniosek, jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz: zgłosić nam zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego, – zgłosić, żebyśmy przekazywali Twoje świadczenie na rachunek bankowy. Na podstawie tego wniosku zmienimy Twoje dane w ZUS. Jeśli mieszkasz za
0
6536
ZoD Zaświadczenie o działalności (Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 lub AETR)
Zaświadczenie o działalności należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży. Zaświadczenie należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami. Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przep
4.3
6423
UdPDO Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO)
Powierzenie danych osobowych odbywa się co do zasady między klientem a administratorem danych osobowych. Między tymi podmiotami dochodzi bowiem do udzielenia zgody na wykorzystanie danych podmiotu powierzającego dane (jego własnych informacji). Podmiot, który uzyskuje możliwość p
3.5
6362
EL/ZPS/1 Zgłoszenie pobytu stałego
Kiedy się zameldować: najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania, jeślimieszkasz na stałepod konkretnym adresem — zamelduj się napobyt stały, jeślimieszkasztymczasowopod innym adresem niż adres twojego zameldowania i będziesz tam mieszkać dłużej niż 3 m
4.0
6298
Strona 6 z 80

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.