IoWZ Informacja o warunkach zatrudnienia - załącznik do umowy o pracę

Druk IoWZ Informacja o warunkach zatrudnienia - załącznik do umowy o pracę

0(0)
6121
Wersja: 26.04.2023
Obowiązuje od 26.04.2023

Do czego stosuje się IoWZ

Informacja o warunkach zatrudnienia może stanowić załącznik do umowy o pracę. Dane wskazane w tym załączniku nie mogą być przekazane bowiem później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, a zatem możliwe jest również umieszczenie ich w umowie, jako dodatkowa część tej umowy (załącznik) nigdy natomiast nie stosuje się natomiast umieszczania tych informacji wewnątrz umowy jako jej integralnej części. 

W informacji o warunkach zatrudnienia pracodawca musi powiadomić pracownika o: 

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 
  • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Informację należy przekazać na piśmie. Nie może ona być natomiast jedynie oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującymi pracownika warunkami bez ich faktycznego przekazania pracownikowi.  

Natomiast wyjątkowo  poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia, w zakresie: 

  • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, 
  • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę, 
  • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, 
  • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę, 

- może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie powinien informacji otrzymać na piśmie do własnego wykorzystania.  

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo w informacji o warunkach zatrudnienia poinformować należy o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. 

Pracodawca informuje również pracownika na piśmie o zmianie jego warunków zatrudnienia, o których mowa powyżej, o objęciu pracownika układem zbiorowym pracy, a także o zmianie układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wejścia w życie tych zmian, a w przypadku gdy rozwiązanie umowy o pracę miałoby nastąpić przed upływem tego terminu - nie później niż do dnia rozwiązania umowy. Również w tym zakresie możliwe jest poinformowanie poprzez wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Podstawa prawna

Art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2014, poz. 1502) Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 641).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.