Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: BDO-1 Dział I - formularz rejestrowy i aktualizacyjny
OŚ-OP1 (archiwalny) Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej

Druk OŚ-OP1 (archiwalny) Sprawozdanie OŚ-OP1 o wysokości należnej opłaty produktowej

0(0)
954
Wersja: 22.06.2001
Obowiązywał od 22.06.2001 do 14.01.2019

Do czego stosuje się OŚ-OP1

W sprawozdaniu należy podawać odpowiednio z dokładnością do:

  1. 1 kg - masę opakowań lub produktów oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych;
  2. pełnych złotych - należną opłatę produktową, zaokrągloną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.);
  3. 0,01 % - osiągniętą wielkość odzysku i recyklingu w %.

Rodzaj opakowania, z którego powstał odpad (kolumna 1) należy podać zgodnie z rodzajami opakowań wymienionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.). W przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach wielomateriałowych jako rodzaj opakowania, z którego powstał odpad, należy podać rodzaj materiału, którego zawartość w masie opakowania wielomateriałowego jest największa. Jako poszczególny rodzaj opakowania należy traktować rodzaje opakowań, dla których stawki opłat produktowych określają przepisy w sprawie stawek opłat produktowych. Należy podać tylko te rodzaje opakowań, które zostały przez przedsiębiorców wprowadzone na rynek, w kolejności określonej w załączniku nr 4 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i o opłacie depozytowej i w przepisach w sprawie stawek opłat produktowych.

Masa wprowadzonych na rynek opakowań ogółem (kolumna 2) – należy podać łączną masę wprowadzonych na rynek krajowy opakowań z podziałem na poszczególne ich rodzaje, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, w danym roku sprawozdawczym.

Masa wprowadzonych na rynek opakowań wielomateriałowych (kolumna 3) – należy podać masę opakowań wielomateriałowych, wprowadzonych na rynek krajowy, uwzględnionych w masie danego rodzaju opakowania, w danym roku sprawozdawczym.

Masa wprowadzonych na rynek opakowań podlegających obowiązkowi odzysku lub podlegających obowiązkowi recyklingu (kolumny 4 i 5) – w przypadku opakowań podlegających obowiązkowi odzysku (kolumna 4) należy podać łączną masę dla wszystkich rodzajów opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych, która stanowi podstawę do wyliczenia wymaganego poziomu odzysku. W przypadku opakowań podlegających obowiązkowi recyklingu (kolumna 5) należy podać masę opakowań, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, która stanowi podstawę do wyliczenia wymaganego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. W kolumnach tych nie uwzględnia się opakowań, których wprowadzenie na rynek nie powoduje powstania obowiązku odzysku oraz obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych z nich powstających.

Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ogółem (kolumny 6 i 8) – należy podać łączne masy odpadów opakowaniowych faktycznie przekazanych w danym roku sprawozdawczym do odzysku i recyklingu oraz masy przekraczające wymagany poziom odzysku i recyklingu uzyskane w roku poprzednim i uwzględnione w danym roku sprawozdawczym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) przez recykling rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

Masa odpadów faktycznie poddanych odzyskowi i recyklingowi w roku sprawozdawczym (kolumny 7 i 9) – należy podać masę faktycznie przekazanych, w danym roku sprawozdawczym, odpadów opakowaniowych do recyklingu z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych w danym rodzaju opakowania, z których powstał odpad, oraz odrębnie łączną masę wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych faktycznie przekazanych, w danym roku sprawozdawczym, do odzysku, z uwzględnieniem opakowań wielomateriałowych.

Wymagany poziom odzysku i recyklingu w % (kolumny 10 i 11) – należy podać poziom odzysku i recyklingu dla danego rodzaju opakowania określonego w przepisach w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. W przypadku samodzielnej realizacji ustawowych obowiązków należy podać, zgodnie z art. 4 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, odpowiednio poziom odzysku i recyklingu w zależności od faktycznego sposobu samodzielnej realizacji obowiązków, tzn. zgodnie z przepisami w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, bądź 100%.

Osiągnięty poziom odzysku i recyklingu w % (kolumny 12 i 13) - należy wyliczyć na podstawie masy odpadów opakowaniowych poddanych w danym roku sprawozdawczym odzyskowi i recyklingowi (kolumny 6 i 8) oraz masy wprowadzonych na rynek krajowy opakowań podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu (kolumny 4 i 5) w danym roku sprawozdawczym. Wielkość ta stanowi rzeczywiście osiągnięty procentowy poziom odzysku i recyklingu odpadów, również w przypadku przekroczenia danego poziomu odzysku i recyklingu (kolumny 10 i 11).

Osiągnięta wielkość przekraczająca wymagany poziom (kolumny 14 i 15) – w przypadku przekroczenia wymaganego w danym roku poziomu odzysku lub recyklingu należy wykazać uzyskaną „nadwyżkę” jako „dodatnią” różnicę, wyrażoną w kilogramach, pomiędzy osiągniętym (kolumny 12 i 13) a wymaganym odpowiednio poziomem odzysku lub recyklingu (kolumny 10 i 11). kolumny dotyczące odzysku odpadów opakowaniowych z opakowań (kolumny 4, 6, 7, 10, 12 i 14) – należy wypełnić wyłącznie w odniesieniu odpowiednio do łącznej masy wszystkich rodzajów opakowań wprowadzonych przez przedsiębiorcę na rynek krajowy i łącznej masy odpadów opakowaniowych poddanych odzyskowi.

Szczegółowe informacje na temat wypełnienia, dostępne są w objaśnieniach do formularza.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 639).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.