Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: KW-ZAL (od 14.07.2023r.) Wniosek o założenie księgi wieczystej
KW-ZAL  (archiwalny) Wniosek o założenie księgi wieczystej

Druk KW-ZAL (archiwalny) Wniosek o założenie księgi wieczystej

5.0(1)
1254
Wersja: 15.11.2012
Obowiązywał do 30.03.2014

Do czego stosuje się KW-ZAL

Przy użyciu tego formularza możemy złożyć wniosek o założenie księgi wieczystej nieruchomości gruntowej, nieruchomości budynkowej, nieruchomości lokalowej lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Jeśli jest zakładana księga wieczysta dla nieruchomości odłączonej / wyodrębnionej z innej księgi wieczystej należy we wniosku podać numer księgi wieczystej, z której ta cześć nieruchomości zostanie odłączona lub wyodrębniona. 

W żądaniu wpisu powinno się określić rodzaj przysługującego podmiotowi prawa, podać imię, nazwisko lub nazwę / firmę i siedzibę oraz określić wielkość przysługującego udziału w prawie.

Jeśli wnioskodawca żąda ujawnienia w księdze wieczystej kilku współwłaścicieli nieruchomości, współużytkowników wieczystych lub współuprawnionych z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wówczas dane każdego z nich należy wpisać w osobnej rubryce.   

Do wniosku dołącza się załącznik "KW-ZAD żądanie wpisu w księdze wieczystej", jeśli w zakładanej księdze wieczystej:

  • ma być ujawniony budynek i/lub urządzenie (dotyczy tylko księgi zakładanej dla nieruchomości gruntowej),
  • ma być ujawnionych więcej niż dwóch współwłaścicieli lub współuprawnionych lub ma być ujawniony więcej niż jeden właściciel jeden użytkownik wieczysty,
  • mają zostać ujawnione prawa (inne niż własność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), roszczenia ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, hipoteki.

Jeżeli przedmiotem żądania jest założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gruntowej, w skład której wchodzi kilka działek ewidencyjnych, do wniosku należy obowiązkowo dołączyć formularz "KW-OZN Oznaczenie działki ewidencyjnej".

Załącznik KW-WU Wnioskodawca / uczestnik postepowania należy wypełnić i dołączyć do tego wniosku w przypadku, gdy trzy sekcje 'Dane wnioskodawcy/ uczestnika postępowania' nie pozwalają na wpisanie wszystkich wnioskodawców lub uczestników postepowania.

Jeżeli w imieniu wnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy należy obowiązkowo wypełnić i załączyć formularz KW-PP Pełnomocnik / przedstawiciel ustawowy. W przypadku, gdy w imieniu wnioskodawcy/ uczestnika postępowania występuje pełnomocnik, do wniosku należy również dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo.

Pouczenie:

- Formularz należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na maszynie, na komputerze lub ręcznie, zgodnie z opisem pól.

- Wnioskodawca wypełnia tylko pola jasne wniosku, z tym że pola niewypełnione należy przekreślić.

- Wniosek można złożyć w biurze podawczym wydziału ksiąg wieczystych lub nadać w urzędzie pocztowym na adres tego wydziału.

Formularz ma w programie Fillup włączoną opcję automatycznego przekreślania niewypełnionych pól. Przekreślenia pustych pól będą widoczne dopiero na wydrukowanym formularzu.

Więcej informacji: Biuletyn informacji publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (z późn. zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF