GUS RF-03 (2023) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych

Druk GUS RF-03 (2023) Sprawozdanie jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych

0(0)
4017
Wersja: (2023)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS RF-03 (2023)

We wszystkich pytaniach przez jednostkę należy rozumieć jednostkę sprawozdawczą (jednostkę samorządu terytorialnego (jst) łącznie z jej jednostkami budżetowymi oraz samorządowymi zakładami budżetowymi, tzn. dane powinny być wykazane łącznie dla wszystkich tych jednostek.

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. 2022, poz. 459, z późn. zm.).
Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej).

Objaśnienia do formularza znajdują się na końcu druku. Kwoty w sprawozdaniu wykazywane są bez znaku po przecinku

Przez rodzaje zaangażowanych aktywów (pytanie 1) należy rozumieć:

  • grunty,
  • budynki i lokale,
  • obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
  • maszyny i urządzenia techniczne,
  • środki transportu,
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
  • inne.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF