GUS PNT-02 obj. (2020-2022) Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2020–2022

Druk GUS PNT-02 obj. (2020-2022) Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle za lata 2020–2022

5.0(1)
1621
Wersja: 01.01.2023
Obowiązuje od 01.01.2023

Do czego stosuje się GUS PNT-02 obj.

Sprawozdanie o innowacjach w przemyśle (PNT-02) lub w usługach (PNT-02u) dotyczy działalności innowacyjnej prowadzonej przez przedsiębiorstwo w latach 2020-2022, w tym w szczególności ochrony własności intelektualnej oraz nowych lub ulepszonych produktów i procesów biznesowych wdrożonych przez przedsiębiorstwo w tym okresie. Sprawozdanie o działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w latach 2018-2020 jest skróconą wersją rozszerzonego badania innowacji prowadzonego co dwa lata w ramach Community Innovation Survey (CIS).

Innowacja, zgodnie z szeroką definicją przyjętą w niniejszym badaniu, jest to wdrożenie nowego lub ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu biznesowego, znacznie różniącego się od poprzednio oferowanych w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. Produkty i procesy biznesowe, których dotyczy badanie, nie muszą być nowością dla rynku (w kraju lub za granicą), na którym funkcjonuje Państwa przedsiębiorstwo, mogą być wdrożone w innych przedsiębiorstwach, branżach lub krajach. Badanie dotyczy produktów i procesów biznesowych, będących nowością przynajmniej dla Państwa przedsiębiorstwa. Produkty i procesy biznesowe nie muszą być opracowane przez Państwa przedsiębiorstwo, mogą to być produkty, i procesy biznesowe opracowane przez inne przedsiębiorstwo bądź przez inną jednostkę (np. instytut badawczy, ośrodek badawczo- -rozwojowy, uczelnię itp.). Wspólną cechą innowacji jest fakt, że zostały one wdrożone. Nowy lub ulepszony produkt zostaje wdrożony, gdy jest wprowadzony na rynek. Nowe procesy biznesowe zostają wdrożone, kiedy rozpoczyna się ich faktyczne wykorzystywanie w działalności przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF