GUS H-01/k (2024) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

Druk GUS H-01/k (2024) Kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych

0(0)
3084
Wersja: (2024)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS H-01/k

Raport H-01/k należy przekazać raz w kwartale do:

  • 22 kwietnia 2024 r. za I kwartał 2024 r.,
  • do 19 lipca 2024 r. za II kwartał 2024 r.,
  • do 21 października 2024 r. za III kwartał 2024 r.,
  • do 23 stycznia 2025 r. za IV kwartał 2024 r

W kwocie przychodów netto ze sprzedaży należy uwzględnić wartość sprzedanych na zewnątrz przedsiębiorstwa produktów, towarów i materiałów wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, wraz z upustami, rabatami i bonifikatami bez podatku VAT. Nie należy natomiast uwzględniać sprzedaży składników majątku trwałego, przychodów z najmu lub dzierżawy środków trwałych, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów z operacji finansowych (dywidendy z tych udziałów, uzyskanych odsetek itp.)

Dane dotyczące osób pracujących podaje się na formularzu H-01/k łącznie z osobami zatrudnionymi poza granicami kraju. Do pracujących nie należy zaliczać osób skreślonych czasowo z ewidencji, z któymi nie rozwiązano umowy o pracę, tj. między innymi osób korzystających z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego powyżej 3 miesięcy; pracujących na umowę zlecenie, a także osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Więcej objaśnień jak należy wypełniać druk H-01/k znajduje się końcu formularza.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF