GUS F-01/o (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych za rok 2023

Druk GUS F-01/o (2023) Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół i innych placówek oświatowych za rok 2023

0(0)
2586
Wersja: (2023)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS F-01/o

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773). Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). Dane zbierane za pomocą niniejszego formularza są niezbędne do wykonania przez Polskę rozporządzenia Komisji (UE) nr 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących systemów kształcenia i szkolenia (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 252 z 24.09.2013, str. 5) Jednostką sprawozdawczą jest przedszkole, szkoła lub inna placówka systemu oświaty (nie zespół szkół ani nie organ prowadzący jednostkę).

Termin przekazania: do 29 kwietnia 2024 r.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF