GUS DNU-K (2024) Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

Druk GUS DNU-K (2024) Kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług

0(0)
3059
Wersja: (2024)
Obowiązuje od 01.01.2024

Do czego stosuje się GUS DNU-K (2024)

Do wypełniania sprawozdań kwartalnych DNU-K są zobowiązani rezydenci podmioty gospodarki narodowej dostarczający i/lub nabywający usługi od nierezydentów, których:

  • przychody z tytułu dostarczania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, nierezydentom przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 800 000 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych)

lub

  • rozchody z tytułu nabywania usług, wymienionych w załączniku nr 1, części A, od nierezydentów przekroczyły w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy albo w ciągu danego roku sprawozdawczego kwotę 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego progu sprawozdawczego w roku poprzedzającym dany rok sprawozdawczy przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazywania sprawozdania DNU-K za wszystkie kwartały bieżącego roku sprawozdawczego (niezależnie od wartości transakcji uzyskanych w tych kwartałach).
W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego progu sprawozdawczego w ciągu trwania danego roku sprawozdawczego przedsiębiorstwo jest zobowiązane do przekazywania sprawozdania DNU-K, począwszy od bieżącego kwartału, jak również za poprzednie kwartały danego roku sprawozdawczego poprzedzające kwartał, w którym powstał obowiązek sprawozdawczy (niezależnie od wartości transakcji uzyskanych w tych kwartałach).
Jeśli przedsiębiorstwo zostało objęte sprawozdawczością kwartalną, a nie dostarczało/nabywało żadnych usług w danym kwartale, powinno odpowiedzieć „ nie’’ na pytania filtrujące.
Przedsiębiorstwa wykazujące obroty z tytułu międzynarodowej wymiany usług, a nieobjęte sprawozdawczością kwartalną, mają obowiązek przekazywania sprawozdania rocznego DNU-R, którego zakres przedmiotowy jest taki sam jak sprawozdania kwartalnego DNU-K.

Okres sprawozdawczy oraz termin i sposób dopełnienia obowiązku sprawozdawczego
Okresem sprawozdawczym jest kwartał kalendarzowy.
Przedsiębiorstwo jest informowane o powstaniu kwartalnego obowiązku sprawozdawczego pocztą elektroniczną lub tradycyjną.
Wypełniony formularz DNU-K należy przekazać drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Sprawozdawczego GUS. W razie problemów z przekazaniem danych należy kontaktować się z Urzędem Statystycznym w Kielcach (tel. 41 249 96 00).
W przypadku popełnienia błędu w sprawozdaniu kwartalnym należy złożyć sprawozdanie korygujące w formie papierowej, przesyłając je na adres Urzędu Statystycznego w Kielcach. W sprawozdaniu korygującym należy ująć wszystkie transakcje dla danego okresu sprawozdawczego, także te wcześniej poprawnie wykazane. Nadesłanie sprawozdania korygującego spowoduje zastąpienie sprawozdania wcześniejszego. Nie jest wymagane składanie sprawozdań korygujących z powodu późniejszego wpływu faktur dotyczących danego okresu sprawozdawczego – należy je uwzględnić w bieżącym okresie sprawozdawczym.
W razie wątpliwości związanych z badaniem, prosimy kierować pytania na adres: kontakt-wub@stat.gov.pl.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF