ESprz Ewidencja sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT

ESprz Ewidencja sprzedaży prowadzonej przez podatników zwolnionych podmiotowo z VAT

00
2581
Wersja: 10.05.2018
Obowiązuje od 01.01.2017

Do czego stosuje się ESprz

Podatnik podatku VAT zwolniony z podatku lub zarejestrowany dla celów tego podatku jako VAT zwolniony zobowiązany jest zaprowadzić ewidencję dla celów tego podatku. Dopuszczalne jest stosowanie pewnych uproszczeń w przypadku prowadzenia KPiR lub ewidencji przychodów dla celów podatku dochodowego
W przypadku podatników rozliczających się na podstawie KPiR, podatnicy, korzystający ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, jeżeli nie prowadzą odrębnej ewidencji sprzedaży, mogą w ewidencji sprzedaży w odrębnej kolumnie wykazywać przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz łączną kwotę dziennej sprzedaży wynikającą z faktur, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

W przypadku podatnika opodatkowanego ryczałtem, może on zrezygnować z prowadzenia ewidencji, dla celów ryczałtu pod warunkiem, że:

 • dane wykazane w tej ewidencji pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • po zakończeniu każdego miesiąca, do 20 dnia miesiąca kolejnego, podatnik sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Przepisy nie wskazują natomiast zasad prowadzenia ewidencji. Ma ona natomiast wskazywać czynności opodatkowane w taki sposób, by możliwe było określenie, jaka jest podstawa opodatkowania, której wartość jest niezbędna by ustalić limit 200.000 zł zwolnienia podmiotowego. Podatnik powinien więc ewidencjonować towary sprzedawane, z wyszczególnieniem podziału na opodatkowane oraz zwolnione z opodatkowania.
Do wartości sprzedaży, która powoduje przekroczenie limitu zwolnienia podmiotowego (ze względu na wartość sprzedaży) z podatku VAT nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług, zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 tej ustawy, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  • usług ubezpieczeniowych

- jeżeli czynności te nie mają charakteru transakcji pomocniczych;

 • odpłatnej dostawy towarów, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Podatnik prowadząc ewidencję powinien zatem wskazywać, że taka sprzedaż miała miejsce i nie zaliczać jej do limitu sprzedaży wpływającej na limit 200.000 zł.
W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi ewidencji, o której mowa w ust. 1, albo prowadzi ją w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży, naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej określi, w drodze oszacowania, wartość sprzedaży opodatkowanej i ustali od niej kwotę podatku należnego. Jeżeli nie można określić przedmiotu opodatkowania, kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.

Podstawa prawna

Art. 109 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011, nr 177, poz. 1054).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF