ASN Arkusz spisu z natury

Druk ASN Arkusz spisu z natury

5.0(1)
20 307
Wersja: 03.08.2016

Do czego stosuje się ASN

Okresowa inwentaryzacja jest czynnością niezbędną zarówno w przypadku małych przedsiębiorstw jak i podmiotów prowadzących pełną księgowość. W obu przypadkach dokumentem obrazującym stan majątku oraz pozwalającym na wycenę tego majątku jest arkusz spisowy wypełniony przez komisję sporządzającą spis, podpisany i ustalający braki i niedobory majątku.

Spis z natury dokonywany jest z reguły na koniec i na początek roku, choć niektóre elementy majątku podlegają spisowi rzadziej lub stosowane są w stosunku do nich uproszczenia spisowe.

Majątek podlegający spisowi z natury należy wycenić. Podstawą wyceny jest z reguły wartość rynkowa lub cena zakupu czy sprzedaży.

W przypadku podmiotów prowadzących księgowość uproszczoną, spisu dokonuje się na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

Przy prowadzeniu:

  • księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;
  • działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;
  • działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw - spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki;
  • działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

W celu zwiększenia większej liczby pozycji należy do formularza głównego dodać załącznik Arkusz spisu z natury - załącznik. Na ostatniej stronie należy wpisać łączną wartość spisu z natury, sumując pozycje "Suma strony".

W przypadku likwidacji działalności należy również przygotować spis z natury majątku przedsiębiorstwa na dzień likwidacji. Związane jest to z obowiązkiem przekazania majątku ze związanego z działalnością gospodarczą do majątku prywatnego, w konsekwencji czego wystąpić może opodatkowanie zarówno podatkiem VAT, jak i dochodowym.

W przypadku podatku dochodowego, sama likwidacja nie spowoduje naliczenia podatku (dawniej występował podatek 10% od majątku objętego spisem z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej). Jednak późniejsza sprzedaż takich towarów, prowadzona przez 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja firmy, opodatkowana jest nie jako prywatna, lecz nadal jako pochodząca z działalności gospodarczej.

W związku z likwidacją działalności wystąpi natomiast opodatkowanie towarów likwidowanej firmy podatkiem od towarów i usług. Obowiązek podatkowy w tym przypadku powstaje w dniu zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.  Podstawą opodatkowania jest wartość towarów podlegających spisowi z natury jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia - koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów. Opodatkowanie nie będzie dotyczyło towarów, od których nie przysługiwało podatnikowi odliczenia podatku naliczonego oraz podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego.

Właściwym jest stosowanie odrębnych dokumentów spisowych dla celów podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. 2014 poz. 1037).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.