Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ARR FPZ_f1 Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
ARR FPZ_f1 7.1 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Druk ARR FPZ_f1 7.1 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

0(0)
804
Wersja: 7.1
Obowiązywał od 18.10.2015 do 20.10.2016

Do czego stosuje się ARR FPZ_f1 7.1

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 97, poz. 799 z późn. zm.) dokonują rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców na podstawie prawidłowo wypełnionej ‘Deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych’  - FPZ_f1.

W tym przypadku przedsiębiorcy dokonujący rejestracji składają jedynie wypełnioną deklarację FPZ_f1 i nie dołączają do deklaracji dokumentów potwierdzających podawane w deklaracji dane.

Przedsiębiorcy pragnący zarejestrować się w ARR na podstawie deklaracji FPZ_f1 z możliwością uczestnictwa w pozostałych mechanizmach administrowanych przez ARR, do wypełnionej deklaracji dołączają następujące dokumenty potwierdzające podawane w deklaracji dane:

  • spółki cywilne składają umowę spółki cywilnej.
  • placówki oświatowe, organizacje wyznaniowe, zakłady penitencjarne oraz instytucje i organizacje niedochodowe składają akt powołania placówki i akt mianowania dyrektora, ewentualnie zaświadczenie (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia niniejszej deklaracji FPZ_f1) z właściwego urzędu w tej sprawie lub akt prawny powołujący dany zakład penitencjarny,
  • osoba reprezentująca grupę/organizację producentów, do deklaracji FPZ_f1 załącza dodatkowo,
    • listę członków grupy/organizacji zawierającą: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, NIP (o ile został nadany), numer rejestracyjny ARR członków już zarejestrowanych,
    • formularze rejestracyjne członków grupy/organizacji, którzy jeszcze nie są zarejestrowani w ARR.

Przedsiębiorcy już zarejestrowani, ale pragnący zaktualizować swoje dane, do wypełnionej deklaracji FPZ_f1 dołączają jedynie te dokumenty, które potwierdzają nowe, zaktualizowane dane, o ile są wymagane.

W przypadku deklaracji FPZ_f1 składanej przez osoby, których uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dostępnych rejestrów, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi podanymi w deklaracji FPZ_f1, a stanem ujawnionym w rejestrach ARR rejestruje przedsiębiorcę wg rejestru.

Dokumenty przesyłane do ARR muszą być oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałami przez:

  • instytucję, która wystawiła oryginał dokumentu,
  • radcę prawnego, notariusza lub adwokata,
  • pracownika ARR przyjmującego dokumenty od przedsiębiorcy (po przedłożeniu do wglądu oryginału dokumentu,którego kopia ma być poświadczona).

Więcej informacji:

http://www.arr.gov.pl

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1722. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. 2012 poz. 633).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.