Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ARR FPZ_f1 Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych
ARR FPZ_f1 3.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Druk ARR FPZ_f1 3.0 (archiwalny) Deklaracja wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

0(0)
3306
Wersja: 3.0
Obowiązywał od 04.09.2019 do 02.01.2020

Do czego stosuje się ARR FPZ_f1 3.0

Deklarację należy złożyć do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego miejscowo dla siedziby przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy zobowiązani do wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych, o których mowa w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) zobowiązani są posiadać nr producenta rolnego nadany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Deklaracja FPZ_f1 musi zawierać czytelny podpis lub podpis i pieczęć przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy. 

Przedsiębiorca zagraniczny załącza do deklaracji FPZ_f1 oświadczenie potwierdzone przez notariusza, właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju pochodzenia przedsiębiorcy lub kraju, w którym przedsiębiorca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zawierające dane zawarte w deklaracji FPZ_f1.

W części B należy podać informacje o kwartale, za który dokonywana jest wpłata oraz o wysokości zobowiązania z tytułu wpłaty na dany fundusz promocji za określony kwartał.
więcej informacji dotyczących jak wypełnić deklarację znajdują się na stronie  www.bip.kowr.gov.pl.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401, z późn. zm.); − Ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolnospożywczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2122, z późn. zm.); − Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), zwana dalej Ordynacją podatkową; − Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.); − Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.