ZUS-EZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Wersja: 14.03.2014 | Pobrań: 730
Brak głosów

Opis: ZUS-EZS-P Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

Wniosek o zwrot nadpłaty, należy złożyć we właściwej dla miejsca prowadzenia działalności Terenowej Jednostce Organizacyjnej ZUS.

Płatnik składek może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek, po stwierdzeniu przez Zakład, że składki zostały nienależnie opłacone.
W przypadku nienależnie opłaconych składek, w stosunku do których nastąpiło przedawnienie ich zwrotu (tj. upłynęło 10 lat, od daty ich opłacenia lub otrzymania zawiadomienia o nadpłacie), Zakład z urzędu może zaliczyć je na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek. Płatnik składek może również złożyć wniosek o dokonanie zwrotu, ustalonej we własnym zakresie nadpłaty.
Zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7a oraz art. 47 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym płatnik składek jest zobowiązany złożyć w terminie 7 dni imienny raport miesięczny korygujący, a wraz z nim deklarację rozliczeniową korygującą, w formie nowych dokumentów zawierających wszystkie prawidłowe informacje. Do czasu złożenia przez płatnika składek stosownych dokumentów korygujących, poświadczających, że składki opłacono nienależnie nie można stwierdzić "nadpłaty" i dokonać jej zwrotu. W związku z powyższym, gdy płatnik złoży wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek bez złożenia prawidłowych dokumentów, Zakład wzywa płatnika do złożenia w terminie 7 dni stosownych dokumentów korygujących, pod rygorem wydania decyzji odmawiającej zwrotu składek. W przypadku gdy płatnik złoży prawidłowe dokumenty w terminie, dokonywany jest zwrot nienależnie opłaconych składek. Natomiast, jeżeli płatnik nie złoży prawidłowych dokumentów w wyznaczonym terminie, wydawana jest decyzja o odmowie dokonania zwrotu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.).

Cechy formularza:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.