WUW Wniosek o urlop wychowawczy

Wersja: 30.09.2013 | Pobrań: 1631 | Obowiązuje od: 2013-10-01
Brak głosów

Opis: WUW Wniosek o urlop wychowawczy

Nowa Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. i nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego doprecyzowały co powinien zawierać wniosek o urlop wychowawczy i jakie oświadczenia lub dokumenty w jakich sytuacjach powinno się do niego dołączać.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:

 • wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
 • wskazanie okresu urlopu wychowawczego jaki dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,
 • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko (przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych)

Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna prawnego o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli natomiast zamiarem rodziców lub opiekunów jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu wówczas należy do wniosku o urlop dołączyć oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego. 

W przypadku, jeżeli rodzic lub opiekun prawny chce złożyć wniosek o urlop wychowawczy w pełnym wymiarze 36 miesięcy albo wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego w sytuacji gdy wcześniej korzystał z poprzednich części tego urlopu, a wymiar urlopu wychowawczego określony w składanym wniosku oraz okres urlopu dotychczas wykorzystany na dane dziecko obejmuje łącznie 36 miesięcy powinien do wniosku dołączyć oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 186 §9 lub §10 Kodeksu Pracy.

Dotyczy to sytuacji, w których:

1) tylko jeden Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

2) jeżeli dziecko pozostaje pod opieką tylko jednego opiekuna prawnego i opiekunowi przysługuje urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy.

Należy wówczas oprócz głównego wniosku o urlop i stosownego oświadczenia dotyczącego wyżej wymienionych okoliczności dołączyć dokument, uprawniający tego rodzica/opiekuna do udzielenia mu urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 36 miesięcy:

 • akt zgonu drugiego rodzica dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica,
 • dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem,
 • prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej,
 • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo jej ograniczeniu lub zawieszeniu,
 • prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki nad tym dzieckiem.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do uzyskania urlopu wychowawczego do czasu ukończenia przez dziecko piątego roku życia w łącznym wymiarze do 36 miesięcy. O udzielenie urlopu wychowawczego, w całości lub części mogą się ubiegać obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Ważny jest również fakt, że urlopu wychowawczego udziela się niezależnie od wymiaru czasu pracy pracownika i można go wykorzystać w kilku częściach (maksymalnie do pięciu).

Chcąc skorzystać z urlopu wychowawczego należy dwa tygodnie wcześniej złożyć wniosek o w/w urlop u swojego pracodawcy. 

Podstawa prawna:

- Art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy (Dz. U. poz. 1028)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

 1. WUW obowiązywał do dnia: 2013-09-30

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.