WUW Wniosek o urlop wychowawczy

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Wersja: 30.09.2013 | Pobrań: 1819 | Obowiązuje od: 2013-10-01
Brak głosów

Opis: WUW Wniosek o urlop wychowawczy

Nowa Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. i nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego doprecyzowały co powinien zawierać wniosek o urlop wychowawczy i jakie oświadczenia lub dokumenty w jakich sytuacjach powinno się do niego dołączać.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien zawierać:

 • wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego,
 • wskazanie okresu urlopu wychowawczego jaki dotychczas został wykorzystany na dane dziecko,
 • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko (przez obojga rodziców lub opiekunów prawnych)

Do wniosku należy również dołączyć oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna prawnego o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Jeżeli natomiast zamiarem rodziców lub opiekunów jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu wówczas należy do wniosku o urlop dołączyć oświadczenie drugiego rodzica/opiekuna o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego. 

W przypadku, jeżeli rodzic lub opiekun prawny chce złożyć wniosek o urlop wychowawczy w pełnym wymiarze 36 miesięcy albo wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego w sytuacji gdy wcześniej korzystał z poprzednich części tego urlopu, a wymiar urlopu wychowawczego określony w składanym wniosku oraz okres urlopu dotychczas wykorzystany na dane dziecko obejmuje łącznie 36 miesięcy powinien do wniosku dołączyć oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 186 §9 lub §10 Kodeksu Pracy.

Dotyczy to sytuacji, w których:

1) tylko jeden Rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 36 miesięcy, jeżeli:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu.

2) jeżeli dziecko pozostaje pod opieką tylko jednego opiekuna prawnego i opiekunowi przysługuje urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy.

Należy wówczas oprócz głównego wniosku o urlop i stosownego oświadczenia dotyczącego wyżej wymienionych okoliczności dołączyć dokument, uprawniający tego rodzica/opiekuna do udzielenia mu urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 36 miesięcy:

 • akt zgonu drugiego rodzica dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica,
 • dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem,
 • prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej,
 • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo jej ograniczeniu lub zawieszeniu,
 • prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki nad tym dzieckiem.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mają prawo do uzyskania urlopu wychowawczego do czasu ukończenia przez dziecko piątego roku życia w łącznym wymiarze do 36 miesięcy. O udzielenie urlopu wychowawczego, w całości lub części mogą się ubiegać obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Ważny jest również fakt, że urlopu wychowawczego udziela się niezależnie od wymiaru czasu pracy pracownika i można go wykorzystać w kilku częściach (maksymalnie do pięciu).

Chcąc skorzystać z urlopu wychowawczego należy dwa tygodnie wcześniej złożyć wniosek o w/w urlop u swojego pracodawcy. 

Podstawa prawna:

- Art. 186 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U.z 1998 r. Nr 21 poz. 94, z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy (Dz. U. poz. 1028)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

Formularze archiwalne:

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji. Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Format XML dla programistów:

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.