VZM-1 (6) (od 2015) Wniosek o zwrot niekt├│rych wydatk├│w zwi─ůzanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.

Wersja: (6) | Pobra┼ä: 56438 | Obowi─ůzuje od: 2015-02-26 1.8 5 | G┼éos├│w: 4
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.8 (4 głosy)

Opis: VZM-1 (6) (od 2015) Wniosek o zwrot niekt├│rych wydatk├│w zwi─ůzanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. do dnia 31.12.2013 r.

Inwestorzy indywidualni, którzy od 1 maja 2004 r. zakupili lub zakupi─ů materia┼éy budowlane, na które po 30 kwietnia 2004 r. podatek VAT wzrós┼é z 7 do 22%, oraz od 1 stycznia 2011r. wzrós┼é do 23% mog─ů ubiega─ç si─Ö o zwrot cz─Ö┼Ťci wydatków. Aktualny wykaz takich materia┼éów budowlanych obowi─ůzuj─ůcy od dnia 1 stycznia 2011r. zosta┼é og┼éoszony przez Ministra Infrastruktury.

Zwrot na zasadach obowi─ůzuj─ůcych od 2004 r. obowi─ůzywa┼é wy┼é─ůcznie do 31 grudnia 2013 r. W latach nast─Öpnych Osoba fizyczna, która przed dniem 1 stycznia 2014 r. ponios┼éa wydatki na zakup materia┼éów budowlanych na dotychczasowych zasadach, ma prawo ubiega─ç si─Ö po dniu 31 grudnia 2013 r. o zwrot cz─Ö┼Ťci tych wydatków na zasadzie praw nabytych – równie┼╝ w latach 2014 - 2018. W takim przypadku wniosek o zwrot cz─Ö┼Ťci wydatków poniesionych na zakup materia┼éów budowlanych i udokumentowanych faktur─ů wystawion─ů dla osoby fizycznej w okresie:

 • od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. - sk┼éada si─Ö nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 31 grudnia 2014 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. - sk┼éada si─Ö nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 31 grudnia 2015 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. - sk┼éada si─Ö nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 31 grudnia 2016 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. - sk┼éada si─Ö nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 31 grudnia 2017 r.;
 • od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. - sk┼éada si─Ö nie pó┼║niej ni┼╝ do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki udokumentowane fakturami poniesione w zwi─ůzku z realizacj─ů celów mieszkaniowych po 2013 r. rozliczane s─ů na innych ni┼╝ dotychczas zasadach, wynikaj─ůcych z ustawy o pomocy pa┼ästwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez m┼éodych ludzi.

Decyduj─ůcym dla prawa zwrotu VAT pozostaje:

 • Rodzaj inwestycji:
  • budow─ů domu jednorodzinnego albo
  • nadbudow─ů lub rozbudow─ů budynku na cele mieszkalne lub przebudow─ů (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego cz─Ö┼Ťci lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powsta┼é lokal mieszkalny;
 • wielko┼Ť─ç inwestycji:
  • powierzchnia u┼╝ytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, o których mowa w pkt 1, nie przekracza odpowiednio:
   • 75 m2 i 100 m2,
   • 85 m2 i 110 m2 - w przypadku gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budow─Ö, wychowywa┼éa przynajmniej troje dzieci spe┼éniaj─ůcych warunki wieku, statusu ucznia lub zasi┼éków;
 • Wieku osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o zwrot:
  • osoba fizyczna do ko┼äca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budow─Ö lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie uko┼äczy┼éa 36 lat;
 • terminu wydania pozwolenia na budow─Ö:
  • przedsi─Öwzi─Öcie, by┼éo realizowane na podstawie pozwolenia na budow─Ö wydanego po dniu 1 stycznia 2014 r.,
 • warunków posiadania nieruchomo┼Ťci przez osob─Ö ubiegaj─ůc─ů si─Ö o zwrot, która nie by┼éa  do dnia z┼éo┼╝enia wniosku:
  • w┼éa┼Ťcicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osob─ů, której przys┼éuguje spó┼édzielcze w┼éasno┼Ťciowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • w┼éa┼Ťcicielem lub wspó┼éw┼éa┼Ťcicielem budynku, je┼╝eli jego udzia┼é w przypadku zniesienia wspó┼éw┼éasno┼Ťci obejmowa┼éby co najmniej jeden lokal mieszkalny

-   z wy┼é─ůczeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego który jest przedmiotem wniosku.

W przypadku osób ubiegaj─ůcych si─Ö o zwrot na zasadach praw nabytych obowi─ůzuj─ů dotychczasowe zasady zwrotu, które omówione s─ů poni┼╝ej. Uprawnionymi s─ů wnioskowania o zwrot cz─Ö┼Ťci VAT s─ů osoby fizyczne, które:
1. ponios┼éy wydatki na zakup materia┼éów budowlanych w zwi─ůzku z inwestycj─ů polegaj─ůc─ů na:

 • budowie budynku mieszkalnego
 • nadbudowie lub rozbudowie budynku na cele mieszkalne lub przebudowie (przystosowaniu) budynku niemieszkalnego, jego cz─Ö┼Ťci lub pomieszczenia

niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powsta┼é lokal mieszkalny spe┼éniaj─ůcy wymagania okre┼Ťlone w odr─Öbnych przepisach,

 • remoncie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

2. poniesione wydatki maj─ů udokumentowane fakturami VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i us┼éug, wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r.;

3. ponios┼éy wydatki na zakup materia┼éów budowlanych, na które po dniu 30 kwietnia 2004 r. wzros┼éa stawka podatku VAT z 7% na 22% lub 23%.
4) nie s─ů podatnikami podatku od towarów i us┼éug i nie dokona┼éy zakupu materia┼éów budowlanych w celu wykonywania czynno┼Ťci podlegaj─ůcych opodatkowaniu tym podatkiem;
5) posiadaj─ů prawo do dysponowania nieruchomo┼Ťci─ů na cele budowlane w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane albo tytu┼é prawny do remontowanego budynku (lokalu)
mieszkalnego
6) posiadaj─ů pozwolenie na budow─Ö, w przypadku inwestycji wymagaj─ůcej takiego pozwolenia.
 
Urz─ůd Skarbowy mo┼╝e osobie fizycznej zwróci─ç cz─Ö┼Ť─ç wydatków poniesionych na zakup materia┼éów budowlanych je┼╝eli  osoba ta z┼éo┼╝y odpowiedni wniosek o taki zwrot na formularzu VZM-1 wraz z za┼é─ůcznikami (VZM-1/A, VZM-1/B lub VZM-1C) i udokumentuje zakup tych materia┼éów odpowiednimi fakturami.
Je┼╝eli osoba ta pozostaje w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, wniosek mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ony wspólnie z ma┼é┼╝onkiem lub oddzielnie przez ka┼╝dego z nich. W przypadku ma┼é┼╝onków bez wzgl─Ödu na sposób z┼éo┼╝enia wniosku (tj. wspólnie lub przez ka┼╝dego z ma┼é┼╝onków czy te┼╝ tylko przez jednego) wniosek musi by─ç podpisany zarówno przez m─Ö┼╝a jaki i ┼╝on─Ö. W przypadku ma┼é┼╝onków maj─ůcych ró┼╝ne miejsca zamieszkania, sk┼éadaj─ůcych wspólny wniosek, miejscem z┼éo┼╝enia jest urz─ůd skarbowy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania jednego z ma┼é┼╝onków. Ma┼é┼╝onkowie, którzy sk┼éadaj─ů odr─Öbne wnioski do dwóch ró┼╝nych urz─Ödów skarbowych s─ů zobowi─ůzani zawiadomi─ç urz─ůd skarbowy w┼éa┼Ťciwy dla ma┼é┼╝onka o z┼éo┼╝eniu wniosku przez siebie w swoim urz─Ödzie.
Za┼é─ůcznik VZM-1/A wype┼éniamy jedynie wtedy, gdy w zwi─ůzku z inwestycj─ů skorzystali┼Ťmy z ulgi mieszkaniowej w PIT za lata 2004-2005. Wskazujemy w nim te faktury, które stanowi┼éy podstaw─Ö do ulgi mieszkaniowej.
Za┼é─ůcznik VZM-1/B stanowi wykaz faktur i warto┼Ťci poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych w PIT opodatkowanych VAT wg stawki 22% (wystawionych przed dniem 1 stycznia 2011r.)
Za┼é─ůcznik VZM-1/C stanowi wykaz faktur i warto┼Ťci poniesionych wydatków nieodliczonych w ramach ulg mieszkaniowych w PIT opodatkowanych VAT wg stawki 23% (wystawionych od dnia 1 stycznia 2011r.)
 
Wi─Öcej informacji na temat wnioskowania o zwrot wydatków poniesionych na zakup materia┼éów budowlanych znajdziecie Pa┼ästwo w broszurze wydanej przez Ministerstwo Finansów
Cena 1 metra kwadratowego powierzchni u┼╝ytkowej budynku mieszkalnego oddanego do u┼╝ytkowania jest og┼éaszana co kwarta┼é i publikowana na stronie G┼éównego Urz─Ödu Statystycznego.
 
Uwaga:
W formularzu VZM-1 limity przys┼éuguj─ůcych kwot do zwrotu wyliczaj─ů si─Ö same w zale┼╝no┼Ťci od tego kiedy zosta┼é z┼éo┼╝ony pierwszy wniosek VZM-1 i jak─ů wpiszemy cen─Ö 1m2 powierzchni u┼╝ytkowej w sekcji D.2. Je┼Ťli pierwszy wniosek VZM-1 zosta┼é z┼éo┼╝ony w przed dniem 1.01.2011r. - wówczas limity wyliczane s─ů w sekcji D.3.1 je┼Ťli po dniu 1.01.2011 - w sekcji D.3.2.
Wnioskowana kwota zwrotu po ograniczeniu limitami w sekcji D.5 wylicza si─Ö automatycznie. Nale┼╝y jednak pami─Öta─ç, ┼╝e je┼Ťli sk┼éadany by┼é ju┼╝ wcze┼Ťniej wniosek VZM-1 przez osob─Ö fizyczn─ů lub jego/jej ma┼é┼╝onka, wówczas nale┼╝y w tym polu wpisa─ç sum─Ö kwot dotychczas przyznanych ju┼╝ zwrotów w okresie pi─Öcioletnim (dla którego ustala si─Ö wspólny limit), dzi─Öki temu wnioskowana aktualnie kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o kwot─Ö dotychczas ju┼╝ przyznanych zwrotów.
Miejsce składania:
Urz─ůd skarbowy w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby sk┼éadaj─ůcej wniosek w dniu z┼éo┼╝enia przez ni─ů wniosku; w przypadku wspólnego wniosku ma┼é┼╝onków maj─ůcych ró┼╝ne miejsca zamieszkania - urz─ůd skarbowy wskazany we wniosku, je┼╝eli jest on w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania przynajmniej jednego z ma┼é┼╝onków. (Ilekro─ç jest mowa o urz─Ödzie skarbowym - oznacza to urz─ůd skarbowy, którym kieruje w┼éa┼Ťciwy dla osoby fizycznej (odpowiednio ma┼é┼╝onka) naczelnik urz─Ödu skarbowego).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niekt├│rych wydatk├│w zwi─ůzanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. Nr 177, poz.1468, z p├│┼║n. zm), zwana dalej ÔÇ×ustaw─ůÔÇŁ;
- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 wrze┼Ťnia 2010 r. w sprawie og┼éoszenia obowi─ůzuj─ůcego od dnia 1 stycznia 2011 r. wykazu materia┼é├│w budowlanych, kt├│re do dnia 30 kwietnia 2004 r. by┼éy opodatkowane stawk─ů podatku od towar├│w i us┼éug 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. s─ů opodatkowane podatkiem VAT (Dz. Urz. MI Nr 11, poz. 35).
- Ustawa z dnia 27 wrze┼Ťnia 2013 r. o pomocy pa┼ästwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez m┼éodych ludzi (Dz. U. 2013, poz. 1304 ze zm.).

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

 1. VZM-1 (5) (od 2014) obowi─ůzywa┼é do dnia: 2015-02-25
 2. VZM-1 (5) (2011-2013) obowi─ůzywa┼é do dnia: 2013-12-31

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programist├│w:

Zobacz format pliku XML dla programist├│w D R

Komentarze u┼╝ytkownik├│w:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Tw├│j komentarz

Tre┼Ť─ç tego pola jest prywatna i nie b─Ödzie udost─Öpniana publicznie.
 • Adresy internetowe s─ů automatycznie zamieniane w odno┼Ťniki, kt├│re mo┼╝na klikn─ů─ç.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki ko┼äca linii i akapitu dodawane s─ů automatycznie.