PFRON Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

Wersja: 30.06.2014 | Pobrań: 2281 | Obowiązuje od: 2014-06-30
Brak głosów

Opis: PFRON Wn-U-G Wniosek osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne

O refundację składek na ubezpieczenie społeczne może ubiegać się osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą, która:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem – bez względu na posiadany stopień niepełnosprawności,
 • zobowiązana jest do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i terminowo opłaca je w całości,
 • nie posiada zaległości wobec Funduszu przekraczających kwotę 100 zł,
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej - według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej, wyszczególnionych w pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE seria C nr 244 z 01/10/2004 str. 2). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Osoba, która wcześniej nie była zarejestrowana w PFRON, rejestruje się składając w Biurze PFRON (Warszawa, al. Al. Jana Pawła II nr 13) wniosek o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (wniosek Wn-U-G).

Do pierwszego wniosku należy dołączyć:

 • dane wnioskodawcy (pełną i skróconą nazwę firmy oraz imię i nazwisko wnioskodawcy, numery: PESEL, REGON i NIP, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz ewentualnie adres do korespondencji, kontakt do osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON – o ile taka istnieje),
 • kopie aktualnych dokumentów: o aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, Wysyłka aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji oraz zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON nie jest konieczna, jeśli aktualne dane o podmiocie zawarte w powyższych dokumentach znajdują się w elektronicznych rejestrach publicznych, prowadzonych: w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bazie REGON (dostępnej na stronie internetowej GUS). o kopię dowodu osobistego, o kopię decyzji o nadaniu NIP, o kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem,
 • upoważnienie osoby przesyłającej dane lub dokumenty do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Termin do złożenia wniosku o refundację składek przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Do wniosku Wn-U-G należy dołączyć też formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę, który ubiega się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości, wnioskodawcy do wniosku Wn-U-G muszą dołączyć również:

 • sprawozdania finansowe lub
 • oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań.

Wniosek Wn-U-G o wypłatę refundacji składa się w formie dokumentu elektronicznego przez teletransmisję danych oraz pobiera drogą elektroniczną potwierdzenie wysłanego wniosku. Możliwe jest również przekazanie wniosku w formie papierowej (pisemnej). 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 poz. 853) - załącznik nr 1;
Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2015 poz. 690) - załącznik nr 1.

Cechy formularza:

Formularze archiwalne:

 1. PFRON Wn-U-G obowiązywał do dnia: 2014-06-29
 2. Wn-U-G obowiązywał do dnia: 2014-06-29

Podobne formularze:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

fillup.pl http://fillup.pl/epcms/img/1/fillup-logotype.png fillUp to przyjazny program do formularzy, w którym znajdziesz >2000 druków. Szybko i łatwo uzupełnij dowolny druk, wzór, deklarację lub formularz!

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
 • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
 • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.