Aktualnie obowiązujący druk:

GUS SP-3 (2014) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2014

GUS SP-3 (2013) (archiwalny) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2013 online

Wersja: 2013 | Pobrań: 3090 | Obowiązuje od: 2014-03-03 do: 2014-12-31
Twoja ocena: Brak Średnia: 3 (2 głosy)

Opis: GUS SP-3 (2013) (archiwalny) Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsiębiorstw za rok 2013

Obowiązek przekazywania danych statystycznych wynika z art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013  (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Jeżeli w grudniu 2013 r. w przedsiębiorstwie nie prowadzono działalności gospodarczej, prosimy o podanie danych za ostatni
okres prowadzenia działalności w roku 2013.

SP-3 – podstawowe informacje i wyniki badania

Załącznik do objaśnień do sprawozdawczości zatrudnienia i wynagrodzeń - składniki wynagrodzeń w pdf

Wyciąg z Polskiej Klasyfikacji Działalności do sprawozdania SP-3

Dane wykazywane na sprawozdaniu należy wypełnić w pełnych złotych.

Objaśnienia do formularza SP-3
Dział 1. Pracujący i wynagrodzenia.
Punkt 5
Podana kwota wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 1026).
Liczbę zatrudnionych należy podać bez osób huczniówj zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego: nakładców i agentów.
Dział 2. Wartość brutto środków trwałych i nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych w 2013 r.
Punkt 1
Za środki trwałe stanowiące własność lub współwłasność przedsiębiorstwa uznaje się nabyte (w tym również na podstawie
umowy o leasing finansowy) lub wytworzone we własnym zakresie składniki majątkowe o przewidywanym okresie używania
dłuższym niż rok: przeznaczone na własne potrzeby jednostki lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu: dzierżawy
lub leasingu operacyjnego.
Wartości nakładów na środki trwałe obejmują wydatki poniesione na: nabycie środków trwałych, wytworzenie środków
trwałych na własne potrzeby, inwestycje rozpoczęte, ulepszenia istniejących środków trwałych oraz wartość brutto środków
trwałych przyjętych w leasing finansowy.
Przedsiębiorstwa, które nie mogą odliczać podatku VAT (jest on wliczany do wartości środka trwałego), wykazują nakłady
inwestycyjne łącznie z podatkiem VAT.
Inwestorzy budujący budynki mieszkalne z przeznaczeniem do sprzedaży (np. deweloperzy, spółdzielnie, TBS) w rubryce 2 wykazują również poniesione w roku sprawozdawczym koszty ich budowy.
Dział 4. Przychody i koszty z całokształtu działalności w 2013 r.
Punkt A, wiersz 1
Przychody netto z całokształtu działalności to:
− przychody ze sprzedaży produktów, robót, usług hotrzymane i należnej:
− przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, środków trwałych, wyposażenia i inwestycji:
− pozostałe przychody operacyjne hotrzymane i należnej,
− przychody finansowe.
Jednostki prowadzące:
− podatkową księgę przychodów i rozchodów przepisują wartość zaksięgowaną w kolumnie Z „Razem przychód”:
− ewidencję przychodów sumują zapisy zaksięgowane w kolumnie 10 „Ogółem przychód” za okres styczeń – grudzień.
Punkt B, wiersz 2
Koszty z całokształtu działalności to:
− koszty działalności operacyjnej,
− pozostałe koszty operacyjne,
− koszty finansowe.
Jednostki prowadzące podatkową księgę przychodów i rozchodów sumują wartości z kolumny 10 „Zakup towarów handlowych
i materiałów według cen zakupu”: z kolumny 11 "Koszty uboczne zakupu" oraz kolumny 14 "Razem wydatki".
Koszty powinny obejmować kwoty wynagrodzeń brutto łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy.
Punkt B,wiersz 5
Wartość podatku akcyzowego wypełniają jednostki będące producentami wyrobów akcyzowych.
Podatek należny od sprzedaży dotyczy wyrobów własnej produkcji i usług bez ewentualnych odliczeń podatku akcyzowego
zapłaconego przy zakupie: np. samochodu lub wyrobów alkoholowych.

Dział 6. Informacje specjalistyczne za 2013 r.
Punkt 1A
Sprzedaż detaliczna – sprzedaż towarów własnych i komisowych (nowych i używanych) w punktach sprzedaży detalicznej.
innych punktach sprzedaży (np. składy, magazyny) w ilościach odpowiadających potrzebom indywidualnych konsumentów.
W wartości sprzedaży detalicznej uwzględnia się wartość wytworzonych wyrobów sprzedawanych we własnych punktach
sprzedaży detalicznej.
Sprzedaż hurtowa – odsprzedaż zakupionych towarów we własnym imieniu, zwykle nieostatecznym odbiorcom (innym
hurtownikom, detalistom, producentom).
Punkt 2B
Bary – jadłodajnie, bary (uniwersalne, szybkiej obsługi, przekąskowe, mleczne, bistra), kawiarnie, herbaciarnie, piwiarnie.
Punkty gastronomiczne – prowadzą ograniczoną działalność gastronomiczną (catering, smażalnie, pijalnie, lodziarnie, bufety
w kinach, na stadionach itp.)

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz.U. 2014 poz. 178);
- Art. 30 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391, z późn. zm.).

Cechy formularza:

Grupa formularzy:

Nota prawna:

Nota prawna

Format XML dla programistów:

Zobacz format pliku XML dla programistów D R

Komentarze użytkowników:

Dodaj Twój komentarz

Treść tego pola jest prywatna i nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.