ZWC-gn Zlecenie wykonania czynności / pracy w godzinach nadliczbowych

Druk ZWC-gn Zlecenie wykonania czynności / pracy w godzinach nadliczbowych

0(0)
1252
Wersja: 07.03.2014

Do czego stosuje się ZWC-gn

Praca poza standardowym wymiarem czasu pracy, zarówno w przypadku pracy w nocy jak i w dzień stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w tych godzinach występuje zarówno przy dziennym, jak i tygodniowym czy miesięcznym rozliczeniu wymiaru czasu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych u osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dotyczy okresu wykonywania ponad ten niepełny wymiar.

Za pracę w godzinach nadliczbowych należy się dodatkowe wynagrodzenie, nie takie, jakie przysługuje w związku ze standardowym zaszeregowaniem pracownika w normalnych godzinach pracy, lecz standardowe oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:

  •  100 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:

  • w nocy,

  • w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

  • w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,

  •  50 % wynagrodzenia - za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu.

Dodatek w wysokości 100% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w tej wysokości.

Wynagrodzenie stanowiące podstawę obliczania dodatku obejmuje wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60 % wynagrodzenia.

Alternatywnie w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. W takim przypadku dodatek i wynagrodzenie nie należą się.

Rozpoczęcie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych nie musi następować na wyraźnie żądanie polecenie, ze strony pracodawcy. Wystarczającym jest, by pracodawca akceptował pracę w godzinach, które nie stanowią dla pracownika godzin pracy. Akceptacja taka możliwa jest w formie odbierania – odpisywania na maile pracownika, wyznaczania czynności poza godzinami pracy lub w każdej innej formie. Natomiast zlecenie wykonywania prac w godzinach nadliczbowych jest alternatywną, najbardziej wskazaną formą zobowiązania pracownika i pozwala na klarowny system rozliczeń godzin pracy nadliczbowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94 ze zm.).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.