ZUS ESP Inf Informacja do wniosku o świadczenie przedemerytalne

Druk ZUS ESP Inf Informacja do wniosku o świadczenie przedemerytalne

0(0)
1790
Wersja: 4023/22
Obowiązuje od 01.12.2023

Do czego stosuje się ZUS ESP Inf

Wniosek o świadczenie przedemerytalne można złożyć w każdej placówce ZUS, jednakże:

  • wniosek ten rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Jeśli mieszkasz w Polsce, jest to adres zameldowania na pobyt stały,
  • jeśli nie masz adresu zamieszkania w Polsce, wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twój adres miejsca pobytu lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce,
  • jeśli mieszkasz za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej (UE) albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym Twój wniosek rozpatruje jedna z placówek ZUS2, które realizują umowy międzynarodowe,
  • jeśli mieszkasz za granicą w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy dwustronnej o zabezpieczeniu społecznym, Twój wniosek rozpatruje placówka ZUS właściwa ze względu na Twoje ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Informacje na temat:

  • warunków przyznawania świadczenia przedemerytalnego oraz obliczania jego wysokości,
  • dokumentów, które pozwolą Ci udowodnić określone warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego,
  • zasad zawieszania jego wypłaty albo obniżenia wysokości w związku z osiągnięciem zarobków, uzyskasz w każdej palcówce ZUS lub na stronie internetowej www.zus.pl.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF