Uwaga! Druk nieaktualnyAktualny druk: ZUS ERP-9 Oświadczenie o braku dokumentów
ZUS ERP-6 (archiwalny) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

ZUS ERP-6 (archiwalny) Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych

2.54
24 247
Wersja: 10.12.2020
Obowiązuje od 18.01.2019

Do czego stosuje się ZUS ERP-6

Formularz należy dołączyć do wniosku o:

  • emeryturę,
  • emeryturę pomostową,
  • emeryturę częściową,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • świadczenie przedemerytalne,
  • ustalenie kapitału początkowego,
  • rentę rodzinną jeżeli osoba zmarła, po której ma być przyznana renta, nie miała ustalonego prawa do

świadczenia.

Na załączniku należy podać kolejno – od ukończenia 15 lat życia – okresy składkowe, np.: okres ubezpieczenia – zatrudnienia, prowadzenia pozarolniczej
działalności, czynnej służby wojskowej oraz okresy nieskładkowe, np.: okres nauki w szkole wyższej, okres opieki nad małym dzieckiem.
Jeżeli występują, należy wpisać także:

  • okresy ubezpieczenia społecznego rolników, okresy pracy w gospodarstwie rolnym lub prowadzenia tego gospodarstwa,
  • okresy ubezpieczenia w państwach Unii Europejskiej/ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2009 Nr 205, poz. 1585).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF