ZUS ERN-P inf (archiwalny) Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

Druk ZUS ERN-P inf (archiwalny) Informacja do wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy

0(0)
1939
Wersja: 4253/22
Obowiązywał od 03.01.2023 do 02.01.2023

Do czego stosuje się ZUS ERN-P inf

Wniosek ten możesz złożyć, jeśli masz przyznaną rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy na okres, który podany został w decyzji ZUS i ubiegasz się o ustalenie prawa do tej renty na dalszy okres.
Do wniosku dołącz zaświadczenie o stanie zdrowia, które lekarz może wystawić na formularzu OL-9 oraz ewentualnie posiadaną dokumentację medyczną. Zaświadczenie o stanie zdrowia powinno być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed datą złożenia wniosku.
Jeśli po rozpatrzeniu wniosku o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy okaże się, że nie została przyznana Ci renta na dalszy okres i Twoje prawo do renty ustało, wówczas po spełnieniu wymaganych warunków możesz ubiegać się o świadczenie przedemerytalne. 

Otrzymasz świadczenie przedemerytalne, jeśli spełnisz wszystkie te warunki:

  • rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierałeś nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, ukończyłeś co najmniej 55 lat, jeśli jesteś kobietą, albo co najmniej 60 lat, jeśli jesteś mężczyzną,
  • do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy masz staż ubezpieczeniowy (suma okresów składkowych i nieskładkowych) co najmniej 20 lat jeśli jesteś kobietą albo 25 lat – jeśli jesteś mężczyzną,
  • zarejestrowałeś się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy, tj. od następnego dnia po dniu, do którego została przyznana Ci renta.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. 2017 poz. 2148).

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF