ZUS ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wersja papierowa

ZUS ENSK Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne - wersja papierowa

00
3845
Wersja: 238/22
Obowiązuje od 08.08.2022

Do czego stosuje się ZUS ENSK

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje tylko pod warunkiem rozwiązania stosunku(ów) pracy.

Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały osoby ubiegającej się o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Jeżeli osoba mieszka za granicą, wniosek należy złożyć w Oddziale lub Inspektoracie ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały w Polsce.

Złożenie wniosku stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w ZUS - rozpatrzenia uprawnień oraz wydania decyzji.
Wniosek powinien zawierać wszystkie dane niezbędne do jego rozpatrzenia, tj. dane identyfikacyjne osoby zainteresowanej (PESEL, NIP, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona, imię ojca i matki, obywatelstwo oraz datę urodzenia), zawód, dane adresowe oraz wypełnioną dalszą część wniosku.

Dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz jego wysokości:

  •  „Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych” formularz ZUS Rp-6
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów lub organizacji potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) potwierdzające wykonywanie pracy w jednostkach, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Dokumenty należy przedłożyć w oryginale lub poświadczone zgodnością z oryginałem przez upoważnione podmioty.
Jeżeli we wniosku nie zamieszczono danych lub nie dostarczono dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia, organ rentowy wzywa zainteresowanego do uzupełnienia wniosku i wyznacza termin na uzupełnienie. Nieusunięcie braków w terminie wyznaczonym przez organ rentowy spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania.

Osobie zainteresowanej przysługuje wycofanie wniosku w formie papierowej lub elektronicznej, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji.

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 2020 poz. 170)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF