ZUS ENS Inf Informacja do wniosku o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

ZUS ENS Inf Informacja do wniosku o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych

00
592
Wersja: 1709/22
Obowiązuje od 08.07.2022

Do czego stosuje się ZUS ENS Inf

ZUS ENS to deklaracja umożliwiająca staranie się o niewypłacone świadczenia emerytalno-rentowe po osobie zmarłej, której to świadczenia te przysługują do dnia śmierci. Formularz obowiązuje od dnia 2 sierpnia i zastąpił dotychczasowy formularz ZUS Rp-18.

Do wniosku została dołączona szczegółowa strona informująca m.in. jaką sprawę można załatwić za pomocą deklaracji, kto jest uprawniony do otrzymania niezrealizowanych świadczeń oraz w jakim czasie można złożyć wniosek.

Wniosek można złożyć przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której świadczenia przysługiwały. Wraz z deklaracją należy również dostarczyć dokumenty, na podstawie których zostanie ustalona zasadność wniosku, tj. odpis aktu zgonu, w przypadku małżonka - odpis aktu małżeństwa, w przypadku dzieci - odpis aktu urodzenia, lub inne dowody potwierdzające prowadzenie wspólnego gospodarstwa, lub iż wnioskodawca przyczynił się do utrzymania osoby zmarłej. 

Ważna informacja! Osobie wnioskującej, która mieszka na terenie Polski od wypłaconego niezrealizowanego świadczenia zostanie pobrana i odprowadzona do urzędu skarbowego zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 18%.

Formularz posiada możliwość wysyłki elektronicznej za pomocą PUE ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
Eksport do XML
Eksport do PDF