ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy

Druk ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy

0(0)
738
Wersja: 21.11.2013
Obowiązuje od 21.11.2013

Do czego stosuje się ZTW-1

Zaktualizowany tytuł wykonawczy stosowany jest przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych.

Obowiązkowe wypełnienie pozycji dotyczy elementów określonych w art. 95 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1289), zwanej dalej „ustawą o wzajemnej pomocy”. W pozostałym zakresie wpisuje się dane będące w posiadaniu organu egzekucyjnego. Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

Część wstępna 

  • w pozycji 3 - należy zaznaczyć właściwy kwadrat. Jeżeli zaznaczono kwadrat 2, wpisuje się w poz. 1 numer zmienianego (dotychczasowego) zaktualizowanego tytułu wykonawczego, natomiast w poz. 2 - datę wystawienia zmienionego zaktualizowanego tytułu wykonawczego.

Część A

  • pozycja 1 - należy zaznaczyć właściwy kwadrat.
  • pozycja 4 - jeżeli podmiotem jest przedsiębiorca będący osobą fizyczną, obligatoryjne jest podanie jego imienia i nazwiska.
  • w pozycję  5 należy wpisać miejsce zamieszkania/siedziby na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego albo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy miejsce położenia majątku podmiotu znajduje się na terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego.
  • pozycji 6 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
  • pozycji 7 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.
  • pozycji 8 nie wypełnia się w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną.

Jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy kilku podmiotów, zgodnie z pierwotnym tytułem wykonawczym oraz wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych, po bloku A1. dodaje się bloki A2., A3. itd.

Część B

  • W kolumnie 6 należy wpisać wysokość innych należności pieniężnych związanych z należnością główną, których dochodzenie przewiduje umowa międzynarodowa wskazana w art. 2 pkt 7 ustawy o wzajemnej pomocy, z wyłączeniem odsetek.
  • W kolumnie 7 należy podać sumę należności pieniężnych wskazanych w kolumnie 3, 5 i 6.

W przypadku więcej niż jednej należności głównej dodaje się kolejne wiersze zawierające dane dotyczące tych należności.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wzorów wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw trzecich, zaktualizowanego tytułu wykonawczego, zagranicznego tytułu wykonawczego oraz zarządzenia zabezpieczenia (Dz.U. 2013 poz. 1356) Załącznik nr 5

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.