ZP-1 Druk dodatkowy ZP-1

Druk ZP-1 Druk dodatkowy ZP-1

0(0)
641
Wersja: 11.12.2010
Obowiązuje od 11.12.2010

Do czego stosuje się ZP-1

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje dotyczące:

 • zamawiającego;
 • przedmiotu zamówienia publicznego,
 • określa wartości zamówienia, wartości umowy ramowej lub wartości dynamicznego systemu zakupów, wartości zamówienia udzielanego w częściach, wartości zamówień uzupełniających oraz daty i sposobu ich ustalenia,
 • powodów zastosowania przez zamawiającego innego trybu udzielenia zamówienia niż przetarg nieograniczony lub przetarg ograniczony,
 • osób wykonujących czynności związane z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia oraz osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia i złożenia przez nie oświadczenia na druku ZP-1;
 • ogłoszeń i zmiany treści ogłoszeń
 • wykonawców zaproszonych do udziału w postępowaniu, negocjacjach, składania ofert, ofert wstępnych lub ofert orientacyjnych,
 • zawiadomienia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki oraz negocjacji bez ogłoszenia,
 • wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, złożyli oferty, oferty wstępne lub oferty orientacyjne,
 • wykonawców dopuszczonych do udziału w dynamicznym systemie zakupów,
 • miejsca i terminu składania ofert,
 • otwarcia ofert,
 • kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub części zamówienia,
 • zestawienia ofert,
 • oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • wykonawców wykluczonych z postępowania,
 • ofert, które zostały odrzucone,
 • zastosowania aukcji elektronicznej,
 • wyboru najkorzystniejszej oferty,
 • zatwierdzaniu wyniku postępowania,
 • zawiadomienie o wyborze albo unieważnieniu postępowawania oraz powodów unieważnienia postępowania,
 • środków ochrony prawnej
 • udzielenia zamówienia publicznego,
 • załączników do protokołu
 • uwag do protokołu.

Wzór druku dodatkowego ZP-1 stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. 2010 nr 223 poz. 1458), Załącznik nr 10.

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.