ZoPFD Zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim

Druk ZoPFD Zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim

0(0)
1134
Wersja: 01.01.1999
Obowiązuje od 01.01.1999

Do czego stosuje się ZoPFD

Osoby duchowne, osiągające przychody z opłat otrzymywanych w związku z pełnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, opłacają od tych przychodów podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów osób duchownych. Jako, że ustawy podatkowe nie precyzują, co należy rozumieć poprzez pełnienie funkcji o charakterze duszpasterskim, za takie powinno się uznawać przede wszystkim pełnienie czynności przez:

  • proboszczów,
  • wikariuszy,
  • rektorów,
  • duchownych pełniących czasowo funkcje proboszczów,
  • duchownych kierujących jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację w wydzielonej części parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.),
  • duchownych niepełniących funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, które osiągają przychody z misji, rekolekcji oraz innych posług religijnych.

Za dochody ryczałtowe nie należy natomiast uznawać wynagrodzeń za naukę religii w szkole, otrzymywanych od jednostek naukowych, szkół itp. Te opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatek ryczałtowy nalicza się kwartalnie.Kwartalne stawki stosuje się odpowiednio do osób duchownych wszystkich wyznań, sprawujących porównywalne funkcje.

Ryczałt ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłaconej zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego (nie więcej niż 7,75% podstawy jej obniżenia).

Zawiadomienie o rozpoczęciu pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim należy złożyć w terminie 14 dni od dnia objęcia funkcji.

Podstawa prawna

Art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998, nr 144, poz. 930)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Płatny
ePUAP
Eksport do DOC
Eksport do XML
Eksport do PDF

Zostań resellerem fillup

Dołącz do programu resellerskiego i zostań specjalistą od przyjaznych formularzy, e-deklaracji i e-administracji, ponieważ fillup to formalności wypełnione.