ZoPCZ Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

ZoPCZ Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (czynny żal)

4.04
21 370
Wersja: 09.10.2019
Obowiązuje od 29.10.2018

Do czego stosuje się ZoPCZ

Podatnik, który dokonał czynu przestępnego, określonego w ustawie - kodeks karny skarbowy, może uniknąć odpowiedzialności wynikającej z tej ustawy w przypadku, gdy przed uzyskaniem informacji w jego sprawie przez organ ściągania, przyzna się do czynu przestępnego, w szczególności wskaże osoby uczestniczące w takim czynie oraz jego okoliczności. W przypadku, jeżeli w związku z czynem uszczuplił on należność publicznoprawną (np. nie zapłacił podatku), ma on obowiązek ten podatek wpłacić niezwłocznie lub w terminie wskazanym przez organ podatkowy.

Czynny żal należy wyrazić na piśmie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez organ podatkowy.

Instytucja czynnego żalu nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy organ podatkowy posiada już uzasadnione informacje świadczące o popełnieniu przestępstwa skarbowego. Typowym przykładem jest tutaj złożenie deklaracji podatkowej po terminie, w którym powinna ona zostać przekazana organowi. Złożenie jej jeden dzień po terminie łącznie z pismem wyrażającym czynny żal może spowodować, że podatnik nie będzie podlegał karze. Organ nie musi jeszcze bowiem posiadać informacji, że podatnik spóźnił się z obowiązkiem jej złożenia. W przypadku złożenia tego samego wniosku w terminie tygodnia - organ może zdawać sobie sprawę o niedopełnieniu obowiązku i czynnego żalu nie przyjąć.

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalkulatorów:

Podstawa prawna

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy (Dz.U 2018 poz. 1958)

Nota prawna

PAMIĘTAJ! Gdy wypełnisz formularz - przeczytaj go uważnie w wersji ostatecznej lub skonsultuj się ze specjalistą! Udostępnione przez nas wzory druków, formularzy, pism, deklaracji lub umów należy zawsze właściwie przetworzyć, uzupełnić lub dopasować do swojej sytuacji.

Pamiętaj, że podpisując dokument kształtujesz nim swoje prawa lub obowiązki, zatem zachowaj należytą uwagę przy zmianach i jego wypełnianiu. Ze względu na niepowtarzalność każdej czynności, samodzielnie lub na podstawie opinii specjalisty musisz ocenić, czy wykorzystany formularz zastał zastosowany przez Ciebie odpowiednio do stanu faktycznego, prawnego lub zamierzonego celu.

Bezpłatny
ePUAP
Eksport do XML
Eksport do PDF